معاونت آموزش و تحقیقات

-تعیین راهکارهای الزم و برنامه ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با استفاده از منابع دولتی و غیردولتی و مشارکت های مردمی متناسب با نیازها و ضرورتهای کشور.-ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم شامل پیشرفت ها، شناخت موانع و مشکالت و تدوین و ارائه گزارش ساالنه.
-برنامه ریزی آموزشی متناسب با نیازها و تحوالت علمی و فنی در جهان.
-تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی رشته ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی.
-نظارت بر فعالیت های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور.
-ارزیابی مستمر فعالیت واحدهای آموزش عالی )اعم از دولتی و غیردولتی( و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و یا انحالل هریک از آنها در صورت تخلف از ضوابط و یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت براساس اساسنامه های مصوب.
-ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به صورت مستقیم و یا از طریق حمایت از انجمن های علمی، تخصصی و فرهنگستان ها در ارزیابی علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و انتشار نتایج در محافل و ارائه گزارش ساالنه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی و سایر مراجع ذی صالح.
-تأیید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا توسعه تقویت واحدهای آموزش عالی )اعم از دولتی یا غیردولتی(، رشته ها و مقاطع تحصیلی.
-بررسی و پیشنهاد اولویت های تخصیص منابع در حوزه علوم به مراجع ذیصالح.
-برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت از شکوفایی استعدادهای درخشان و هدایت آنها به سمت اولویت های راهبردی کشور در زمینه علوم در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذیصالح.
-ایجاد پایگاه های اطالع رسانی به جامعه در زمینه سیاست ها، اولویت ها و برنامه ها و عملکردهای آموزش عالی.
-مشارکت فعال در فرآیند سیاستگذاری نظام آموزش و توسعه نیروی انسانی کشور به منظور ایجاد هماهنگی الزم بین برنامه های سطوح مختلف آموزش کشور.
-مشارکت در تعیین اولویت های توسعه منابع انسانی کشور و ارائه نتایج حاصل شده به دستگاههای ذی ربط به منظور هدایت منابع در جهت اولویت های مذکور.
-صدور مجوز تأسیس دانشگاه ها )اعم از دولتی و غیردولتی( با مشارکت دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور و براساس ضوابط مصوب مراجع ذیصالح.
-بررسی گزارش های جامع و توجیهی در مورد تأسیس، توسعه، ادغام و انحالل مؤسسات آموزش عالی با توجه به ضوابط و معیارهای مصوب و خط مشی اساسی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در این زمینه به منظور ارائه به شورای گسترش آموزش عالی .
-بررسی و تأیید گزارش های تهیه شده در مورد طرحهای جامع دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به منظور ارائه به شورای گسترش آموزش عالی.
-فراهم نمودن زمینه های الزم به منظور تحقق همکاری بین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در خصوص امور آموزشی و علمی.
-هدایت و ارائه رهنمودهای الزم به واحدهای مربوط در خصوص نحوه بازدید از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به منظور آشنایی و بررسی مسائل و مشکالت آموزشی آنان.
-نظارت در انجام امور استخدامی اعضاء هیأت علمی آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تعیین محل خدمت آنان و همچنین استخدام اتباع بیگانه که تمایل به عضویت در هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را دارند
-نظارت در انجام امور مربوط به رسیدگی به مشکالت آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از نظر کادر آموزشی.
-بررسی نتایج تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در زمینه بازده سرمایه گذاریهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی.
-بررسی طرح ها و پیشنهادات ارائه شده به منظور رفع موانع و پیشرفت کادر بهبود امور آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی.
-ایجاد هماهنگی های الزم به منظور همکاری با وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی جهت بازآموزی و آموزش تخصصی افراد تحت نظارت.
انتفاعیبازنگری و بهینه سازی فرایندهای مربوط به ایجاد و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرتوسعه کمی و کیفی مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی
-اتخاذ سیاستهای توسعه در راستای توزیع بهتر مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی همسو با برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی پنجم
-برنامه ریزی الزم به منظور رفع تنگناها و تهدیدات موجود و اخذ تسهیالت و امکاناتاستفاده مطلوب از مزیتها و فرصتهای موجود در مناطق مختلف
-پیش بینی راهکارهای حمایتی از دانشجویان و حقوق آنان )حمایت از مشتری(
-گردآوری و پردازش آمار و اطالعات مورد نیاز معاونتانجام مطالعات و پژوهش های آماری در زمینه های تامین هیات علمی، نظارت و ارزیابی