رهبران مهمترين عامل تعيين كننده موفقيت و شكست سازمانها و نهادهاي اجتماعي هستند كه با تكيه بر شايستگيهاي خود سرنوشت ساز محيط خود بوده و اهداف سازمان را محقق ميسازند و نحوه استفاده از ديگر عوامل را در سازمان تعيين و بهترين شيوه ادغام و هماهنگي آن عوامل را انتخاب ميكنند. به اين ترتيب نه تنها در سطح فردي بر چگونگي فعاليتهاي سازمان تأثير ميگذارند، بلكه در سطح تيمي و سازماني نيز مهمترين عامل اثرگذار در تحقق ماموريت و نيل به برنامه هاي آتي بنگاه هاي اقتصادي هستند.

از سوي ديگر رهبران پل ارتباطي ميان عملكرد شايسته نيروهاي انساني و اثربخشي سازماني هستند؛ چراكه ِ عملكرد رهبران و سبك رهبري به كاررفته توسط ايشان از يك سو بر عملكرد و كيفيت تلاش نيروي انساني اثرگذار است و از سوي ديگر كيفيت نيروي انساني موجود در هر سازمان مهمترين عامل تعيين كننده اثربخشي فعاليتهاي آن سازمان محسوب ميشود.

از آنجا كه رهبران سازمانها متناسب با رشد تكنولوژي و تغيير و تحولات به وجود آمده؛ همواره با واقعيتها و شرايط جديدي مواجه ميشوند كه به منظور هماهنگي با آنها نيازمند كسب معلومات و تخصصهاي ويژهاي در نتيجه تقويت و غنيسازي دانش حرفهاي و تجارب عملي و عيني ايشان از اهميت روزافزوني ، ميباشند برخوردار است.

هدف از طراحي اين دوره ها ارتقاء سطح دانش، مهارت و توانايي مديران و كارشناسان حوزه آموزش و توسعه منابع انساني مي باشد. همچنين استانداردسازي سطوح راهبردها و فرايندهاي آموزشي از ديگر اهداف اين دوره هاي آموزشي است تا مديران و كارشناسان آموزش ضمن ارتقاء بهره وري با تسلط بر سطوح چهارگانه سياستگذاري، برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي فرايندهاي آموزش و توسعه منابع انساني؛ ريسك هاي حرفهاي خود در اين حوزه را كاهش دهند.