1. مهارت مدیریت بحران
  2. مهارت مدیریت منابع انسانی
  3. مهارت مدیریت بهره‌وری
  4. مهارت مدیریت کارآفرینی
  5. مهارت مدیریت انگیزش
  6. مهارت مدیریت استراتژیک
  7. مهارت مدیریت دانایی
  8. استعدادیابی و جانشین پروری
  9. مهارت رهبری
  10. مهارت مدیریت رفتار سازمانی
  11. مدیریت شفافیت و سلامت اداری