مدیر آموزش

شرح وظایف مدیر آموزش ، مدیر آموزش جهت ارتقاء دانش کارکنان سازمان بر اساس استانداردهای آموزشی هر شغل برنامهریزی و اقدام مینماید. در سازمانهای بزرگ مدیر آموزش به صورت شغل فعالیت مینماید در سازمانهای کوچک عموماً مسئولیت اجرای فعالیتهای آموزشی بر عهده مدیر منابع انسانی، مدیر اداری یا مدیرتضمین کیفیت میباشد.
یکی از بندهای مهم در خطمشی سازمانهایی که استانداردهای مدیریتی را استقرار نموده اند ارتقا دانش کارکنان یا توسعه علمی کارکنان میباشد که مدیر آموزش نقش مهمی در تحقق این سیاست دارد.
مهمترین مسئولیت های مدیر آموزش در زیر لیست شده است
• شناسایی فرآیندهای سازمان و تعیین شاخصهای پایش و اندازهگیری آن• تالش در جهت تحقق خط مشی و اهداف سازمان
• تدوین خطمشی آموزشی سازمان و برنامهریزی جه دستیابی به آن
• بررسی وضعیت تحقق اهداف و برنامههای مرتبط با واحد بهصورت مستمر
• شناسایی ریسکها و فرصتهای مرتبط با آموزش و تالش در جهت کنترل آنها
• پیشنهاد راهکارهای بهبود به مدیرت عامل جهت اثربخشی سیستم مدیریتی
• شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان در تمام سطوح و بخشهای سازمان
• همکاری با سایر مدیران در تدوین استاندارد آموزشی برای هر شغل
• برنامهریزی سالیانه جهت برگزاری دورههای آموزشی موردنیاز
• تدوین بودجه سالیانه آموزش و اخذ تأییدیه از مدیرعامل
• بررسی توانایی کارکنان جهت بهکارگیری در تدریس دورههای درونسازمانی و آموزشهای حین کار
• تأیید درخواست خرید جهت تجهیز نمودن امکانات آموزشی
• همکاری در تدوین چکلیست موردنیاز جهت اطمینان از اجرای موفق دورههای آموزشی
• نظارت بر فرآیند آمادهسازی قبل از برگزاری دورههای درون سازمان نظیر فضا و امکانات، جزوات آموزشی و…
• شناسایی، انتخاب و ارزیابی مراکز آموزشی جهت برگزاری دوره آموزشی
• شناسایی، انتخاب و ارزیابی اساتید جهت برگزاری دوره آموزشی
• نظارت مستمر بر فضاها و امکانات آموزشی موجود در سازمان
• هماهنگی جهت برگزاری دوره آموزشی درون سازمان با توجه به امکانات موجود
• هماهنگی جهت اعزام کارکنان به مراکز آموزشی جهت طی نمودن دوره آموزشی
• نظارت بر برگزاری آزمون های دورههای آموزشی
• صدور گواهینامه آموزشی برای دورههای آموزشی حین کار
• هماهنگی جهت دریافت گواهینامههای آموزشی دورههای برگزارشده در مراکز آموزشی
• نظرسنجی از شرکت کنندگان در انتهای دوره آموزشی
• دریافت و بررسی گزاراشات دورههای آموزشی هر یک ازشرکت کنندگان
• ارزیابی عملکرد مدرسین و مراکز آموزشی و ارائه گزارش به مدیرعامل
• تحلیل نتایج نظرسنجی دوره آموزشی و نتایج ارزیابی مدرس و مراکز آموزشی و تصمیمگیری جهت بهبود
• سنجش اثربخشی دوره آموزشی بر اساس روشها استاندارد
• اعالم امتیازات آموزشی کارکنان به منابع انسانی جهت ارتقاء شغلی کارکنان
• نظارت بر فعالیتهای کارشناسان آموزش
• پیگیری انجام اقدام اصالحی یا پیشگیرانه به منظور حذف عدم انطباق بالفعل یا بالقوه
• نظارت بر حفظ و نگهداری پرونده آموزشی کارکنان
• پایش و اندازهگیری فرایندهای مرتبط با آموزش و اقدام جهت بهبود
• گزارش به مدیرعامل در خصوص تحقق برنامه آموزش و دالیل انحراف از برنامه ها
• تحلیل اطالعات و نتایج پایش و اندازهگیری فرآیند آموزش