دوره کاربردی و مهارتی MBA

دانلود فایل دوره کاربردی و مهارتی MBA
  مقدمه: دوره مدیریت کسبوکار که معادل Master of Business Administration (MBA) است، به منظور پرورش مدیران کارآمد برای اداره سازمانهای تولیدی، صنعتی و خدماتی طراحی شده است. رشته MBA چنان چه از نامش پیداست، تنها مدیریت بازرگانی نیست، از آنجا که در ایران، آموزش مدیریت به سه شاخه بازرگانی، صنعتی و دولتی تقسیم میشود، برای اکثر متقاضیان این گمان پیش میآید که MBA تنها در برگیرنده مباحث مدیریت بازرگانی است و به طور مثال برای مدیریت صنعتی باید به سراغ رشته دیگری رفت در حالی که این تصور کاملاً اشتباه است. MBA مدیریت Business است و Business یعنی کلیه عملیاتی که از تولید تا فروش و خدمات پس از فروش کالا یا خدمات را شامل میشود و به صورت مکرر اتفاق میافتد. برای رشته MBA حدود ۳۰ گرایش مختلف تعریف شده است که به گرایشهای مدیریت استراتژیک، بازاریابی، بانکداری و بیمه با توجه بر اهمیت آن برای مدیران در سازمانهای امروزی پرداخته میشود.   هدف دوره: هدف اصلی مدیریت کسبوکار، تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی لازم برای ایفا نقش مؤثر در حوزه مدیریت کسبوکار است .مخاطبان دوره افرادی با تجربه کاری قابل توجه و غالباً دانشآموختگان رشتههای فنی-مهندسی و یا علوم پایه هستند که به دنبال کسب دانش مدیریتی لازم برای اداره مطلوبتر کسبوکار خویش هستند.   مزایای کلیدی: 
 • انعطافپذیری در سازگاری با مطالعات در حوزه کاری دانشپذیر
 • فرصت یادگیری بهترین شیوههای مدیریت در کسبوکار و سایر حوزههای مرتبط
 • یک پورتفولیوی توسعه فردی که به شما امکان پیشرفت در رهبری و مدیریت سازمان را میدهد.
 • آزادی عمل در انتخاب مطالعات به منظور تطبیق با جایگاه و مسیر شغلی دانشپذیر
 • پشتیبانی علمی و فنی از کلیه مراحل برگزاری دوره
پس از تکمیل دوره MBA، دانشپذیران توانایی دستیابی به اهداف ذیل را دارند:
 • اداره و راهبری مؤثر و کارآمد سازمان یا یکی از زیر مجموعههای آن
 • ایجاد تحول در یک بخش تخصصی سازمان
 • طراحی، هدایت و رهبری تحول در کل سازمان پس از کسب مهارت و تجارب عملی در مدیریت
 • کارآفرینی با ایجاد فعالیتهای جدید در درون سازمان و یا ایجاد سازمانهای جدید هدف دوره مدیریت کسبوکار با گرایش استراتژیک
هدف دانش مدیریت استراتژیک کسبوکار، تبیین علل عملکرد برتر موفقیت پایدار سازمانها و راه دستیابی به آنها است . دانشپذیران این گرایش میآموزند که چگونه برخی از سازمانها به مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر دست مییابند. همچنین دانشپذیران روش به کارگیری آموزههای مدیریت استراتژیک برای سازمان خود را میآموزند. آگاهی از نظریههای پیشرفته مدیریت استراتژیک و تسلط بر ابزارهای متنوع این حوزه از اهداف این گرایش میباشد. هدف دوره مدیریت کسبوکار با گرایش بازاریابی دوره MBA با گرایش بازاریابی، دورهای است که برای افرادی طراحی شده است که به دنبال مدیریت حرفهای کسبوکار خود در زمینه بازاریابی هستند و شیوههای برنامهریزی، توسعه و پیادهسازی استراتژیهای بازاریابی جدید را یاد بگیرند. علاوه بر این، فراگیران با یادگیری مهارتها و دانش لازم، کسبوکار خود را تجزیه و تحلیل میکنند. MBA بازاریابی به بررسی موضوعاتی همچون آشنایی با بازاریابی و هدف از فعالیتهای بازاریابی، آشنایی با مفهوم اندازهگیری تقاضا، شناسایی ابزار تبلیغات، آشنایی با مفهوم فروش، شناسایی اصول سیستم بازرگانی بینالمللی و مباحثی از این قبیل میپردازد. هدف دوره مدیریت کسبوکار با گرایش بانکداری دوره آموزشی مدیریت کسبوکار MBA گرایش بانکداری با هدف پرورش مدیران موفق و حرفهای در حوزه تأمین مالی و سرمایهگذاری طراحی شده است که از نتایج آن میتوان به آشنایی مدیران با سازوکار بازارهای مالی اشاره کرد. این دوره برای افرادی ارائه میشود که قصد دارند در دورههای مربوط به حرفه حسابداری، بانکداری و امور مالی شرکت کنند. به طور کلی  MBA بانکداری، بر حوزههای امور مالی مربوط به مدیریت و کسبوکار متمرکز است. هدف این برنامه کمک به افراد در توسعه و پیشرفت شغلی آنها است. هدف دوره مدیریت کسبوکار با گرایش بیمه طرح تحول اقتصادی دولت و برنامههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و نیز توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن مستلزم شایستگی و توانمندی نیروهای فعال در این صنعت میباشد. توانمندسازی نیروهای فعال در صنعت بیمه در راستای ارتقا سطح اطلاعات، دانش، بینش و مهارت کارکنان و کارشناسان این صنعت در این راستا ضروری به نظر میرسد. براین اساس دوره آموزشی مدیریت کسبوکار با گرایش بیمه طراحی شده است. شرایط ورود به دوره MBA
 • مصاحبه و بررسی سوابق کاری و تحصیلی
 • داشتن مدرک کارشناسی
تعداد و نوع واحدهای دوره مدیریت کسبوکار) MBA( 
دروس عمومی
اساتید  مجموع ساعات تعداد جلسه نام درس ردیف
دکتر سعید شهبازمرادی، دکتر حسین عباسیان 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت دانش مسائل روز مدیریت )مبانی و اصول مدیریت(  1
دکتر علی اسداللهی- دکتر پورزرندی 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت اقتصاد برای مدیران  2
دکتر امین اسداللهی، دکتر فخرداعی، دکتر غفاری، دکتر کنعانی، پرویز درگی 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت مدیریت بازاریابی  ۳
دکتر سعید شهبازمرادی، دکتر عباس خورشیدی 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت مدیریت رفتار و رفتار مدیریت در سازمان  4
دکتر محمد خطیبی- دکتر روزبهانه 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت مدیریت استراتژیک  5
دکتر حسین محمدپورزرندی دکتر رضا تهرانی 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت مدیریت و تأمین مالی  6
دکتر سعید شهبازمرادی دکتر صبور طینت دکتر جواد فقیهیپور دکتر حامد حیدری 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت مدیریت منابع انسانی  7
دکتر محمد حسین غوثی دکتر نسیمی، دکتر آزمندیان 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت اصول و فنون مذاکره حرفهای  8
دروس گرایش مدیریت استراتژیک
اساتید پیشنهادی مجموع ساعات تعداد جلسه نام درس ردیف
دکتر سعید خزایی 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت آیندهپژوهی  9
دکتر مهدی کنعانی- دکتر روزبهانه- دکتر یحیی علوی- دکتر شکوهیار 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت مدل کسبوکار  1۰
دکتر مهدی کنعانی- دکتر روزبهانه، دکتر یحیی علوی 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت طرح کسبوکار  11
دکتر حامد حیدری، دکتر سعید شهبازمرادی       28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت تصمیمگیری اثربخش  12
دروس گرایش بازاریابی
اساتید پیشنهادی مجموع ساعات تعداد جلسه نام درس
دکتر الهوردی 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت مدیریت برند
دکتر مهدی کنعانی- دکتر روزبهانه 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت مدل کسبوکار
دکتر مهدی کنعانی- دکتر روزبهانه 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت طرح کسبوکار
دکتر امین اسدالهی، دکتر فخرداعی 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت کمپیننویسی تبلیغات
 
دروس گرایش بانکداری
اساتید پیشنهادی مجموع ساعات تعداد جلسه نام درس
دکتر علی اسدالهی ،دکتر سماواتی 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت مدیریت ریسک و سرمایهگذاری
دکتر روزبهانه 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت آشنایی با بورس و اوراق بهادر
دکتر امین اسدالهی، دکتر فخرداعی 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت بازاریابی خدمات بانکی
دکتر کامران پاکیزه، دکتر میثم بلگوریان 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت مدیریت مالی بینالمللی
 
دروس گرایش بیمه
اساتید پیشنهادی مجموع ساعات تعداد جلسه نام درس
دکتر احمد روستا 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت مدیریت بازاریابی و فروش بیمه
دکتر رضا راعی 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت مدیریت ریسک در بیمه
دکتر رضا تهرانی 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت مدیریت مالی در بیمه
دکتر رضا تهرانی 28 ساعت 7 جلسه 4 ساعت مدیریت سرمایهگذاری در صنعت بیمه
 
دروس ارائه شده ترم اول )عمومی(
دانش مسائل روز مدیریت )مبانی و اصول مدیریت(
شرح درس:
اثر حاضر، با هدف ارائه اطلاعات تخصصی برای مدیریت سازمانهای کسبوکار و عملیاتی تدوین شده است. از این رو هدف از این درس، تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها با وظایف و اهداف گوناگون میباشد. محتوای آموزشی و برنامه پژوهشی این عنوان درسی نیز با همین منطق طراحی شده است. انتظار میرود دانشجویان عزیز پس از گذارندن این درس بتوانند علل رفتار انسانها در محیط کار را شناسایی نموده و با پیشبینی رفتارهای آتی و هدایت و کنترل رفتارها در سطح فردی، گروهی و سازمانی، شرایط مساعدی برای پیشرفتهای فردی و سازمانی فراهم آورند.
سرفصل درس:
•         مفاهیم مدیریت، سازمان و سیستم •         تعریف مدیر و سرپرست •         نظریههای سازمان و مدیریت •         خلاقیت و نوآوری •         تصمیمگیری و حل مسئله •         هدایت از طریق انگیزش •         برنامهریزی و کنترل جهت مدیریت مؤثر در سازمان •         مبانی رهبری •         سازماندهی فعالیتها •         سازماندهی و هماهنگی •         ارتباطات •         رفتار سازمانی •         بسیج امکانات و منابع •         مدیریت منابع و مصارف مالی در سازمانها •         مهندسی ارزش و نقش آن در موفقیت سازمانها •         مدیریت کیفیت و استانداردهای مدیریت کیفیت
اقتصاد برای مدیران
شرح درس:
علم اقتصاد، زیرمجموعه علوم اجتماعى است. اقتصاد، از سویى رابطه تنگاتنگى با زندگى مردم دارد و از سویى دیگر، تبیین تئورىهاى اقتصادى، نقش گستردهاى در زمینههاى اقتصادى و حتى حوزههاى غیراقتصادى، مانند طراحى صحیح برنامههاى آموزشى و تحقیقاتى و ارائه رهنمودهاى سیاستگذارى براى دولت مردان و بازرگانان مىتواند داشته باشد. مهمترین و بهعبارتی، عامل اصلی معضلات هر جامعه، اقتصادی است. مطالعه علوم اقتصادى و کاربرد سازوکارهاى عملى آن براى هر چه کارآمدتر ساختن نظامهاى مختلف اقتصادى، مفید است. مدیران، بانکداران، حسابداران، حقوقدانان و … باید از کلیات و اصول اقتصاد آگاهى داشته باشند.  
سرفصل درس:
•         تعریف اقتصاد مدیریت •         ارتباط اقتصاد مدیریت با علوم تصمیمگیری •         انواع بنگاهها و واحدهای اقتصادی •         سود )تعریف سود، سود حسابداری و اقتصادی، محاسبه سود بنگاههای اقتصادی، ارزشافزوده اقتصادی( •         عرضه و تقاضا •         عملکرد تولید و بازارهای رقابتی •         تعادل بازار و دولت •         تئوری بازی و تصمیمگیری استراتژیک •         مزیت مقایسهای و تجارت بینالملل •         شاخصهای تورم و قیمت •         مالیات و کسری بودجه •         ساختار بازار و قیمتگذاری •         سیاستگذاری مدیران در انواع بازارها •         هزینه )تابع هزینه، انواع هزینه، تفاوت بین هزینه اقتصادی و هزینه حسابداری( •         تولید )تعریف تولید، تابع تولید، انواع تولید، اشکال فعالیتهای تولیدی(
 
دروس ارائه شده ترم دوم )عمومی(
مدیریت بازاریابی
شرح درس:
هدف اصلی این درس آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم کلی دانش مدیریت بازاریابی و کاربرد آن در بخشهای مختلف اقتصادی شامل تولیدی، تجاری و خدمات میباشد .انتظار میرود که دانشجویان با گذراندن این درس دانش کافی در زمینه مبانی نظری دانش بازاریابی، و کاربردهای آن در بخشهای مختلف اقتصادی را فراگیرند و مهارت عملی در طراحی برنامههای بازاریابی جهت شرکتها و سازمانها را پیدا کنند.
سرفصل درس:
•         کلیات و مفاهیم اولیه بازاریابی •         اجرای چرخه بازاریابی •         سیستم اطلاعات )روشهای نمونهگیری و آزمون( •         رفتار مصرفکننده •         فرآورده انواع محصولات •         ارتباط بازاریابی یکپارچه •         بازاریابی بینالمللی •         پیشبینی تقاضا و تخمین فروش •         رفتار خریداران در بازارهای مصرفی و بینبنگاهی
 
•         برنامهریزی استراتژیک بازاریابی •         بخشبندی بازار •         هدفگذاری در بازار و موقعیتیابی •         مدیریت محصول •         مدیریت برند •         قیمتگذاری •         کانالهای توزیع •         تبلیغات •         نمایشگاههای تجاری و روابط عمومی •         مباحث نوین بازاریابی
مدیریت رفتار و رفتار مدیریت در سازمان
شرح درس:
هدف از این درس آشنایی فراگیران با مفهوم رفتار و چرایی رفتارکارکنان سازمانها، توانایی توجیه رفتارها، شناسایی خصوصیات فردی و گروهی در سازمان و ایجاد ارتباط مناسب و مؤثر، توانایی انگیزهشناسی از مفهوم تا کاربرد، شناسایی سبکهای مناسب رفتارهای سازمان، شناسایی مفهوم رضایت شغلی و توصیف رفتارها با کمک تئوریهای رفتاری و فرآیندی، توانایی توصیف شغل، شاغل و شناسایی حرفه مناسب با خصوصیات رفتاری کارکنان، ایجاد ارتباط بین رفتارها و اهداف سازمان میباشد.
سرفصل درس:
•         رفتار سازمانی چیست؟ •         مبانی رفتار فردی )ارزشها و نگرشها و تأثیر آن در رفتار فردی( •         مبنای تفاوتهای فردی و یادگیری •         نگرشها جهتگیریها و رضایت شغلی •         شخصیت و ارزشها •         ادراک و تصمیمگیری فردی •         انگیزش از مفاهیم تا کاربردها •         احساس و عواطف •         مبانی رفتار گروهی •         ارتباطات •         هوش هیجانی •         کار تیمی و گروهی •         رهبری در سازمان •         قدرت، رفتار سیاسی و تعارض در سازمان •         تضاد در مذاکره •         تکنولوژی، طرحریزی شغل وتنشهای کاری
 فرهنگ سازمانی و مدیریت تغییر )تحول سازمانی(
 تغیر و تحول سازمان و مدیریت استرس
   
دروس ارائه شده ترم سوم)عمومی(
مدیریت استراتژیک
شرح درس:
توسعه توانمندیها و آموزش اصول مورد نیاز جهت ایجاد نگرش استراتژیک-آشنایی با فنون و فرآیندهای مرتبط با برنامهریزی و مدیریت استراتژیک به صورت کاربردی.
سرفصل درس:
•         آشنایی با مدیریت استراتژیک •         تصمیمگیری استراتژیک •         اهداف استراتژیها •         انواع استراتژیها •         فرآیند مدیریت استراتژیک •         پارادایمها و مکاتب شکلگیری استراتژی •         دیدگاهها و رویکردهای حاکم بر برنامهریزی استراتژیک •         مروری بر فرآیندهای مدیریت استراتژیک •         ابزارهای اعمال فرآیند عمومی برنامهریزی استراتژیک )نگرش پیشتدبیری( •         تکنیکهای فرموله کردن استراتژی و تشخیص ماهیت استراتژی اصلی •         مدلهای ترکیبی برنامهریزی استراتژیک •         طراحی استراتژیها در سطح کلان •         تکنیکهای تدوین استراتژیهای وظیفهای •         خطوط راهنمای شکلگیری استراتژی )پارادایم توصیفی( •         پاره ای از روشهای ایدهپردازی و نوآوری برای خلق استراتژی •         چشمانداز استراتژیک در سازمان و کسبوکار •         تفاوت برنامهریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک •         برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی با اهداف استراتژیک سازمان •         تجزیه و تحلیل نیازهای منابع انسانی •         تحلیل SWOT •         تحلیل اندازه و سهم بازار •         تحلیل ارزش چرخه عمر •         تحلیل زنجیره ارزش
•         ماتریس گروه مشاوران بوستون •         اتریس استراتژی رشد آنسوف •         برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی با اهداف استراتژیک سازمان
مدیریت و تأمین مالی
شرح درس:
هدف از این درس آشنایی مدیران و کارشناسان با چالشها و راهکارهای تأمین مالی میباشد، همچنین مدیریت اثربخش و کارا پول )وجوه/ منابع مالی( به منظور دستیابی به اهداف سازمان را مدیریت مالی گویند. مدیریت مالی دربرگیرنده چگونگی افزایش سرمایه )تأمین مالی(، و نحوه تخصیص آن است. این امر تنها مختص بودجهبندی منابع بلندمدت نیست؛ بلکه منابع کوتاهمدت مانند داراییهای جاری را نیز در برمیگیرد. همچنین با سیاست توزیع سود سهامداران نیز مرتبط میباشد. هدف مدیریت مالی افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران است.
سرفصل درس:
•         اصول و مفاهیم مدیریت مالی •         فهم و تحلیل صورتهای مالی •         نرخ بازده مورد انتظار )تسهیلات ارزی، ریالی( •         فرآیند پذیرش، بررسی و تصویب طرحها از محل منابع ارزی، ریالی •         سهمآورده تسهیلات •         انواع تسهیلات، سود، کارمزد و معیارهای تصمیمگیری •         مقایسه تسهیلات ارزی و ریالی و انتخاب نوع تسهیلات •         بررسی بازار پول و سرمایه •         بررسی اوراق بهادار و ارزشگذاری اوراق بهادار
 
دروس ارائه شده ترم چهارم )عمومی(
مدیریت منابع انسانی
شرح درس:
هدف از این درس آشنایی مدیران با برنامههای مدیریت منابع انسانی، فرآیند صحیح استخدام و تدارک نیرو، تسلط بر نظام پرداخت و کارکردهای آن در بحث مدیریت منابع انسانی و چگونگی پرورش کارکنان برای سودآوری بیشتر در سازمان میباشد. به طور کلی برخی از مهمترین اهداف مدیریت منابع انسانی عبارتند از: سازمان قادر شود تا کارکنان ماهر و متعهد و با انگیزه را جذب کند، آموزش کارکنان و فرآهم کردن مستمر فرصتهای ارتقاء شغلی ،طراحی سیستمهای کاری با عملکرد بالا به سازمان کمک میکند تا نیازهای گروههای ذینفعش را شناسایی کرده، توازن و تعادل ببخشد و سپس آنها را تأمین کند .
سرفصل درس:
•         نگرشی به مدیریت منابع انسانی •         مبانی منابع انسانی •         رویکردها و تحقیقات تجربی در زمینه مدیریت منابع انسانی •         برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی •         کارمندیابی منابع انسانی و انتخاب کارکنان •         فرآیند بالندهسازی منابع انسانی •         آشناسازی و اجتماعی کردن کارکنان •         فرآیند انگیزش منابع انسانی •         انگیزش کارکنان •         طراحی شغل •         برنامه های ایمنی و سلامت کارکنان •         روابط کارکنان و مذاکرات جمعی •         اهداف و برنامههای مدیریت منابع انسانی •         مدیریت تعارض •         اصول ایجاد واحدهای منابع انسانی •         فرآیند جذب و استخدام •         تجزیه و تحلیل شغل •         آشنایی با نظام پرداخت و کارکردهای آن •         انواع فنون پرداخت به کارکنان •         روشهای آموزش کارکنان •         توسعه مسیر شغلی برای کارکنان •         ارزیابی عملکرد کارکنان
اصول و فنون مذاکره حرفهای
شرح درس:
شاید بتوان گفت مذاکره کاری است که هر روز وقت قابل ملاحظهای را صرف آن میکنیم؛ گفتگو با همسر و فرزندان، با همسایگان، اقوام و آشنایان، با همکاران و مدیران، مشتریان و مردم برای حل مشکلات، اختلافات یا تأمین منافع مشترک در موضوعات مختلف. مهارت مذاکره یکی از مهارتهای انسانی در حوزه مهارتهای مدیریتی است که هر مدیری در سطوح مختلف باید به آن مجهز باشد تا بتواند رابطه مؤثر، سازنده و تأثیرگذاری را در محیط داخلی و خارجی سازمان خود با کارکنان ،مدیران سطوح بالاتر و پایینتر، مشتریان، تأمینکنندگان و رقبا برقرار کند. شاید خود را در مذاکرات روزمره موفق بدانیم اما مذاکره، علم و هنری است که باید اصول و فنون آن را فرا گیریم تا بتوانیم منافع بلندمدت خود، سازمانمان، کارکنان و دیگران را تأمین کنیم.  
 
سرفصل درس:
•         مفاهیم، تعاریف و کلیات •         تاریخچه، تعاریف و ضرورتهای مذاکره •         انواع مذاکره و ویژگیهای اصلی مذاکره •         اهداف و اهمیت مذاکره •         تعارض و سطوح مختلف آن •         رفع انواع تعارضات •         اصول مذاکره •         مراحل مذاکره •         برنامهریزی برای مذاکره •         رفتارشناسی در مذاکره •         شخصیتشناسی در مذاکره •         تصمیمگیری در مذاکره •         چالشهای ارتباط در مذاکره •         مهارت ارائه شفاهی و تنظیم گزارش •         مذاکره فروش •         مذاکره چندجانبه •         بنبست در مذاکره •         پیامهای غیرکلامی و زبان بدن در مذاکره •         جنس و جنسیت در مذاکره •         مدیریت احساسات در مذاکره •         اتیکت و تشریفات در مذاکره •         هنر به پایان رساندن جلسات مذاکره و فروش •         مذاکره بین فرهنگی •         مذاکره قراردادهای داخلی و بین المللی •         ترفندها و دامهای مذاکره •         مذاکره تلفنی •         مذاکره در فضای دیجیتال •         اخلاق و بیاخلاقی در مذاکره •         تکنیکهای مذاکره •         توافق و تفاهم •         نقش فرهنگ در گفتگو •         ملاحظات حقوقی در مذاکره
 
دروس ارائه شده ترم پنجم )تخصصی گرایش استراتژیک(
آیندهپژوهی
شرح درس:
آیندهپژوهی به سلسله رفتارهای حرفهای برای دستیابی به کلیه الگوریتمها، عامل ثبات یا تغییر و جستجوی هدفمند برای ترسیم آینده گفته میشود. شامل مجموعه تلاشهایی که با جستجوی کلیه منابع موجود برای برنامهریزی هدفمند و هوشمند آینده اطلاق میگردد. آیندهپژوهی را تجسس هوشمند و همه جانبه در گذشته و حال برای رسیدن به آینده کم خطر میتوان نامگذاری کرد. با توجه به اینکه در آینده مجموعهای از اتفاقات در هر لایه زمانی رخ خواهد داد پس ترسیم هزاران رویداد کاملاً محتمل خواهد بود. در نهایت باید اذعان نمود که با همه دستآوردها، علم آیندهپژوهی محتمل است و ما به درستی و کامل نمیتوانیم آینده را پیشبینی نماییم.
سرفصل درس:
•         آینده کجاست؟ •         مبانی آیندهپژوهی •         تبیین اهداف آیندهپژوهی •         روشها و ابزارهای نوین آیندهپژوهی •         نظریههای تغییر و تحولات اجتماعی آینده •         روش پژوهش )کمی، کیفی، آمیخته( •         مدیریت سازمانهای آینده •         نظریه پیچیدگی و آشوب •         نظریه بازیها •         داده کاوی •         روایتپردازی راهبردی •         برنامهریزی آیندهگرا •         آیندهنگاری راهبردی •         تغییر در مدلهای ذهنی، نیازمندیها و الزامات •         تصمیمگیری و تصمیمسازی •         مبانی و معرفت شناسی •         بصیرتها و دستاوردها •         آیندهپژوهی و مدیریت استراتژیک
مدل کسبوکار
شرح درس:
اصولاً افراد خلاق و کارآفرین عاشق ایده خود هستند و در اولین فرصت تلاش میکنند ایده خود را اجرایی نمایند. به همین دلیل در اکثر موارد فراموش میکنند، که این ایده چگونه باید برای آنها تبدیل به کسبوکاری سودآور شود. مدل کسبوکار
به شما میگوید کسبوکار شما قرار است با چه منطقی درآمدزا باشد .مدل کسبوکار در واقع یک ابزار مدیریتی و استراتژیکی است که فرد با به تصویر کشیدن آن، فضایی برای ایدهپردازی، نظرسنجی و یا تغییر روند پروژه ایجاد میکند. طبق گفته استروالدر: مدل کسبوکار ابزاری مفهومی است که شامل مجموعهای از عناصر و ارتباط آنها بوده و منطق شرکت جهت درآمدزایی را نشان میدهد.
سرفصل درس:
•         مدل کسبوکار چیست؟ •         انواع مدلهای کسبوکار •         شناخت مدل کسبوکار برای صنعت و شاخههای دیگر •         شناخت محیط کسبوکار •         ویژگیهای کسبوکارهای موفق امروزی در مقیاس جهانی و کشور •         معرفی بخشهای مدل کسبوکار )بخش مشتری و بازار هدف، بخش ارزشهای پیشنهادی به بازار، بخش ارتباط با مشتری، بخش کانالهای توزیع کسبوکار، بخش جریان درآمدی کسبوکار، بخش فعالیتهای اصلی کسبوکار ،بخش منابع اصلی کسبوکار، بخش شرکای کلیدی کسبوکار، بخش ساختار هزینههای کسبوکار( •         معرفی انواع تکنیکها برای خلق مدل کسبوکار •         استفاده از تکنیک بنچ مارک •         تغییر مدل کسبوکار •         بررسی عوامل بازدارنده در موفقیت بیزینس مدلها •         توسعه و بهبود آموزش مدلهای مختلف کسبوکار برای مدیران •         ترکیب بیزینس مدلها •         ساختن مدلهای جدید برای کارافرینان •         واکاوی مدلهای آنلاین و اینترنتی
 
دروس ارائه شده ترم ششم )تخصصی گرایش استراتژیک(
طرح کسبوکار
شرح درس:
در کشورهای توسعهیافته هنگامی که یک مجموعه یا فرد اقدام به راهاندازی یک شغل چه به صورت انفرادی و چه به صورت یک مجموعه مینماید، ضمن ارائه یک تعریف جامع و کامل از شغل موردنظر، تمامی جوانب را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد، بدینترتیب آینده شغل از هر نظر تضمن خواهد شد. نتایج مطالعات و تجربیات درازمدت نشان داده است که بهترین راهحل برای جلوگیری از افت و ورشکستگی زودرس در بخش مشاغل خرد و متوسط، پیشبینی تمامی مراحل و قسمتهای یک شغل میباشد.
سرفصل درس:
•         تعریف طرح کسبوکار و انواع آن •         اهداف کسب و کار •         مزایای کسب و کار •         تهیه طرح کسبوکار •         علل نیاز به طرح کسبوکار •         مقدمهای بر کارآفرینی و تجاریسازی ایدهها •         راهاندازی کسبوکارهای نوپا •         چیستی و نیازمندیهای تدوین طرح کسبوکار •         کلیات نگارش طرح کسبوکار) BP( •         طرح بازار و تجزیه و تحلیل رقبا •         امکانسنجی فنی و برنامه تولید •         امکانسنجی بازار و برنامه بازاریابی •         امکانسنجی مالی •         تأمین سرمایه کسبوکار و سرمایهگذاری خطرپذیر •         برنامههای توسعه و ارزیابی ریسک •         طرح کسبوکار یک صفحهای •         آشنایی با نرمافزارهای طراحی کسبوکار •         تصمیمگیری درباره کسب و کار •         علل نیاز به طرح کسب و کار •         باید ها و نباید ها در طرح کسب و کار •         آیتمهای یک طرح کسب و کار خوب •         استراتژی کسب و کار
تصمیمگیری اثربخش
شرح درس:
هدف از این درس کسب مهارت در زمینه تصمیمگیری پیچیده و پیشرفته کسبوکار، آشنایی با ابزارهای متنوع نصمیمگیری، آشنایی با خطاهای تصمیمگیری و چالشهای روانشناختی پیشروی تصمیمگیری است.
سرفصل درس:
•         نقش تصمیمگیری در موفقیت یک مدیر •         تصمیم خوب چیست؟ •         طبقهبندی انواع موضوعات برای تصمیمگیری یک مدیر •         نقش استراتژیهای زیرساختی در تصمیمگیری مدیران •         عوامل تأثیرگذار بر تصمیم یک مدیر •         نقش احساسات و کشمکشهای درونی در تصمیمگیری •         فرآیند تصمیمگیری درست در مدیریت
 اصول تصمیمگیری در قالب هیات مدیره
 اصول پشتیبانی از یک تصمیم
 انواع تصمیمگیری در شرایط مختلف ü      تصمیمگیری در شرایط اطمینان ü      تصمیمگیری در شرایط بحرانی ü      تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت ü      تصمیمگیری مخاطرهآمیز ü      تصمیمگیری چندمعیاره ü      تصمیمگیری چند هدفه ü      تصمیمگیری فازی
 مدلسازی تصمیمگیری
 کاربرد مدلهای بهینهسازی در تصمیمگیری
 فنون تصمیمگیری گروهی
 خطاهای رایج در تصمیمگیری
 فنون مقابله با خطاهای رایج در تصمیمگیری
 
دروس ارائه شده ترم پنجم )تخصصی گرایش بازاریابی(
مدیریت برند
شرح درس:
هدف از این درس آشنایی دانشجویان با موضوعات مرتبط با مدیریت برند، است. مدیریت برند دورهای منحصربفرد و جامع که با مفاهیم پایه و اصولی برندسازی، همچون تعریف برند و هویت و معماری برند شروع شده، و در نهایت به شکلی خاص استراتژیهای خلق برند، پیادهسازی و توسعه برند را موشکافانه بررسی میکند.
سرفصل درس:
•         مقدمهای بر برند •         برند چیست؟ •         اهمیت برند •         معماری برند •         اصول برندسازی، مزایا و اجزاء آن •         فرآیند خلق برند •         شناخت مفهوم برند و ویژگیهای برند موفق •         نکات کلیدی در خلق و مدیریت برند •         مراحل ایجاد برند و معرفی آن
•         کاربرد تبلیغات در قدرتمندسازی برند •         خلق و راهبری کمپینهای تبلیغاتی •         استراتژیهای مختلف تبلیغی و ترویجی •         استراتژیهای خلق ایده و ایجاد پیام •         انواع رسانهها و تبلیغات صحیح و به موقع آنها •         اهرم برند استراتژی پیام تبلیغاتی •         موقعیتیابی فرآیند برندسازی •         تجزیه و تحلیل بازار و وضعیت برند به منظور شناسایی بینش مصرفکننده به عنوان اساس استراتژی آینده برند. •         ساختار و محتوایی از سند راهنمای برند •         نقش ارتباطات بازاریابی •         هویت برند •         عناصر اصلی هویت برند •         چگونگی انتخاب درست نام برند •         چگونه یک شعار میتواند، شخصیت برند شما را به روشنی انتقال دهد؟ •         چه جنبهای از محصول به تولید لوگو قدرتمند کمک میکند؟ •         چگونه ظاهر برند میتواند از احساسات استفاده کند و برند نامحسوس را به برند محسوس تبدیل کند؟ •         چگونه رنگها میتوانند بر رفتار مشتری تأثیر بگذارند؟
مدل کسبوکار
شرح درس:
هدف از این درس آشنایی دانشجویان با موضوعات مرتبط با اصول، انتخاب بازار و طبقهبندی مشتریان، طراحی کانالهای ارتباطی، جریان درآمد و طراحی روشهای ارتباط با مشتری میباشد .
سرفصل درس:
•         تعریف مدل کسبوکار •         شناخت محیط کسبوکار •         ویژگیهای کسبوکارهای موفق امروزی در مقیاس جهانی و کشور •         معرفی بخشهای مدل کسبوکار )بخش مشتری و بازار هدف، بخش ارزشهای پیشنهادی به بازار، بخش ارتباط با مشتری، بخش کانالهای توزیع کسبوکار، بخش جریان درآمدی کسبوکار، بخش فعالیتهای اصلی کسبوکار ،بخش منابع اصلی کسبوکار، بخش شرکای کلیدی کسبوکار، بخش ساختار هزینههای کسبوکار( •         معرفی انواع تکنیکها برای خلق مدل کسبوکار •         معرفی انواع مدلهای کسبوکار •         شناخت مدل کسبوکار برای صنعت و شاخههای دیگر •         استفاده از تکنیک بنچ مارک
 تغییر مدل کسبوکار
 بررسی عوامل بازدارنده در موفقیت بیزینس مدلها
 توسعه و بهبود آموزش مدلهای مختلف کسبوکار برای مدیران
 ترکیب بیزینس مدلها
 ساختن مدلهای جدید برای کارآفرینان
 واکاوی مدلهای آنلاین و اینترنتی
 بررسی فعالیتهای کلیدی
 بررسی و برآوردهای جریانهای هزینهای
 طراحی روشهای ارتباط با مشتری
 بررسی منابع کلیدی
 جریانهای در آمد
 
دروس ارائه شده ترم ششم )تخصصی گرایش بازاریابی(
طرح کسبوکار
شرح درس:
در کشورهای توسعهیافته هنگامی که یک مجموعه یا فرد اقدام به راهاندازی یک شغل چه به صورت انفرادی و چه به صورت یک مجموعه مینماید، ضمن ارائه یک تعریف جامع و کامل از شغل مورد نظر، تمامی جوانب را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد، بدینترتیب آینده شغل از هر نظر تضمن خواهد شد. نتایج مطالعات و تجربیات درازمدت نشان داده است که بهترین راهحل برای جلوگیری از افت و ورشکستگی زودرس در بخش مشاغل خرد و متوسط، پیشبینی تمامی مراحل و قسمتهای یک شغل میباشد.
سرفصل درس:
•         تعریف طرح کسبوکار و انواع آن •         اهداف کسب و کار •         مزایای کسب و کار •         تهیه طرح کسبوکار •         علل نیاز به طرح کسبوکار •         مقدمهای بر کارآفرینی و تجاریسازی ایدهها •         راهاندازی کسبوکارهای نوپا •         چیستی و نیازمندیهای تدوین طرح کسبوکار •         کلیات نگارش طرح کسبوکار) BP( •         طرح بازار و تجزیه و تحلیل رقبا •         امکانسنجی فنی و برنامه تولید
•         امکانسنجی بازار و برنامه بازاریابی •         امکانسنجی مالی •         تأمین سرمایه کسبوکار و سرمایهگذاری خطرپذیر •         برنامههای توسعه و ارزیابی ریسک •         طرح کسبوکار یک صفحهای •         آشنایی با نرمافزارهای طراحی کسبوکار •         تصمیمگیری درباره کسب و کار •         علل نیاز به طرح کسب و کار •         باید ها و نباید ها در طرح کسب و کار •         آیتمهای یک طرح کسب و کار خوب •         استراتژی کسب و کار
کمپیننویسی تبلیغات
شرح درس:
کمپین تبلیغاتی (Advertising Campaign) مجموعهای از برنامههای مستقل، اما هماهنگ تبلیغاتی، رسانهای، پیشبردی و روابط عمومی در مورد یک کالا، خدمت یا بنگاه اقتصادی در رسانههای مختلف صوتی، تصویری، چاپی و محیطی است که با یک محتوا و مضمون مشترک، اما پیامهای متنوع و گوناگون در یک دوره زمانی معین و با بودجهای مشخص برای دستیابی به هدفهای کمی و کیفی معین طراحی و اجرا میگردد.
سرفصل درس:
•         مراحل طراحی کمپین •         مفهوم کمپین •         انواع کمپین و انواع اهداف پایهریزی تبلیغ •         چگونه فروش خود را افزایش دهیم؟ •         چگونه یک تبلیغ مؤثر طراحی کنیم؟ •         خودمان مدیریت کنیم یا برونسپاری کنیم؟ •         چگونه خودتان کمپین تبلیغاتی، طراحی کنید؟ •         چگونه امور تبلیغات یا دیجیتال مارکتینگ خود را برونسپاری کنید؟ •         ابزارهای ضروری برای راهاندازی کمپین دیجیتال کدامند؟ •         چگونه موفقیت یا عدم موفقیت یک کمپین تبلیغاتی را پیشبینی کنیم؟ •         چگونه بودجه مورد نیاز برای یک کمپین تبلیغاتی را محاسبه کنیم؟ •         شتابدهنده و کلیدهای موفقیت کمپین تبلیغاتی چیست؟ •         فرآیند ارتباطات در تبلیغات •         مدل 5M در تبلیغات •         انتخاب و ایجاد پیام تبلیغاتی
 جاذبههای تبلیغاتی
 انواع تیرزهای تصویری
 ارزیابی واجرای پیام
 انتخاب رسانه تبلیغاتی
 
دروس ارائه شده ترم پنجم )تخصصی گرایش بانکداری(
مدیریت ریسک و سرمایهگذاری
شرح درس:
هدف دوره، ارتقاء سطح علمی و مهارتهای شغلی به ویژه در مراتب مدیریت عالی بانکها و مؤسسات اعتباری کشور میباشد. شایان ذکر است، دانشآموختگان این دوره شایستگی لازم برای تدریس حوزههای مرتبط با مدیریت بانک در بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را خواهند داشت.
سرفصل درس:
•         ریسک و ماهیت آن •         مدیریت ریسک و روشهای تجزیه و تحلیل آن •         الگوهای نظری سرمایهگذاری •         شرکتهای تأمین سرمایه •         سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای •         بودجهبندی سرمایهای •         ساختار سرمایه و تأثیر آن در ارزش شرکت •         تأمین مالی از طریق آورندگان مالکان و ارزش سهام •         مدیریت سرمایه در گردش •         قراردادهای آتی •         اوراق قرضه •         خسارت •         تأمین مالی از محلتسهیلات ارزی •         صندوق توسعه ملی •         مدیریت و نظارت ریسک بازار در صنعت بانکداری •         مدیریت ریسک عملیاتی در بانکها •         روندهای آتی در صنعت بانکداری ایران و جهان •         آشنایی با مفاهیم، چارچوب و دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری
آشنایی با بورس و اوراق بهادر
 
شرح درس:
بورس و بازار سرمایه، یکی از جذابترین روشهای سرمایهگذاری است .بازدهی بالای بازار سرمایه و تنوع ابزارهای این بازار باعث شده است تا بیشتر سرمایهگذاران با درجههای ریسکپذیری متفاوت در این بازار به سرمایهگذاری بپردازند. در این دوره به معرفی ابزارهای بازار سرمایه و مقایسه سودآوری و ریسکپذیری آنها و نهادها و بازیگران این بازار پرداخته خواهد شد. این دوره به کلیه علاقهمندان بازار سرمایه توصیه میشود.
سرفصل درس:
•         مزایای سرمایهگذاری در بورس )از نگاه افراد و شرکتها( •         مفاهیم پایهای بازار )انواع بازارها، شرکتهای ارائهدهنده خدمات در بازار سرمایه و(… •         اصطلاحات و مفاهیم بورس اوراق بهادار و شرکتها )مفهوم ارزش دفتری، ذاتی، اسمی و بازاری یک دارایی، سال مالی، صورتهای مالی، مجامع شاخصهای بازار، نمادهای معاملاتی و وضعیت نمادها، دامنه نوسان، قیمت پایانی و حجم، مبنا، گره معاملاتی و(… •         آشنایی با انواع ابزارهای سرمایهگذاری )شامل سهام عادی، حق تقدم سهام، انواع اوراق مشارکت، اسناد خزانه، اوراق صکوک و(… •         آشنایی با سازوکار و مراحل سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار )دریافت کد بورسی، چرخه خرید و فروش سهام ،انواع سفارشها، آشنایی با کارمزد معاملات و(.. •         نکات ضروری و توصیههای مهم جهت سرمایهگذاری در بازار سرمایه )فروش سهام زیانده و خرید سهام سودده ،مباحث انتظارات در بازار سهام، داشتن استراتژی سرمایهگذاری، نقش اطلاعات و(… •         سرمایهگذاری غیرمستقیم شامل: مفهوم سرمایهگذاری غیرمستقیم در برابر سرمایهگذاری مستقیم )بررسی عملکرد ،مزایا و معایب(، اصول سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری )نحوه انتخاب صندوق متناسب با شرایط بازار و ریسک فرد، افق سرمایهگذاری( •         بررسی دلایل ناکامی برخی صندوقهای سرمایهگذاری و برخی سرمایهگذاران بورسی •         سبدگردانی اختصاصی )مزایا و عملکرد( •         آشنایی با شرکتهای رتبهبندی نهادهای مالی )شامل مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، پارت و(…. •         سرمایهگذاری در قراردادهای آتی شامل: تعریف ابزار مشتقه و انواع آن به زبان ساده •         مشخصات قراردادهای آتی شامل: دارایی پایه، اندازه قرارداد، نحوه تحویل، ماههای تحویل، محدودیتهای موضوع معاملاتی و(… •         ویژگیهای قراردادهای آتی در بورس کالای ایران )مشخصات قرارداد آتی سکه و سازوکار معاملاتی آن( •         مقدمهای بر شاخصهای سنجش اقتصادی شامل: مفهوم رشد اقتصادی، مفهوم سیاستهای تجاری، پولی و مالی دولت، آشنایی با بودجه کشور •         سرمایهگذاری در بورس با توجه به نرخ تورم و نرخ ارز )سیاستهای ارزی کشور( •         اصول بازار سرمایه
 معامله اوراق تأمین مالی
 کارشناسی عرضه و پذیرش
 مدیریت سبد اوراق بهادار
 ارزشیابی اوراق بهادار
 تحلیل تکنیکال )مقدماتی(
 تحلیل تکنیکال )پیشرفته(
 معاملهگری در بازار آتی
 
دروس ارائه شده ترم ششم )تخصصی گرایش بانکداری(
بازاریابی خدمات بانکی
شرح درس:
با توجه به رقابت تنگاتنگ بین بانکها در جذب منابع و ارائه خدمت به مردم، لزوم ترویج فرهنگ اطلاعرسانی و تبلیغات مؤثر در سطح وسیع و به طور شفاف به نحوی که برای آحاد جامعه قابل درک باشد، بیش از پیش در موفقیت بانکها، مؤسسات مالی و صندوقها مؤثر است. صنعت بانکداری از ارکان اصلی هر اقتصاد محسوب میشود و مشتریان نقش کلیدی در آن دارند. از اینرو تمرکز ویژه به نیازها و خواستههای مشتریان و برنامهریزی علمی برای جذب و وفادار نمودن آنها به سازمان از جمله موضوعات پر اهمیت مدیران بانکها محسوب میشود.
سرفصل درس:
•         اصول برندینگ در صنعت بانکداری •         بازاریابی بانکی چیست؟ •         مراحل بازاریابی •         طبقهبندی مشتریان •         تواناییهای فردی در بازاریابی •         بازاریابی و مدیریت بازار شعب بانکی •         اصول و مهارتهای بازاریابی بانکی •         مهارتهای حرفهای مدیریت بانکی •         مدیریت روابط عمومی و تبلیغات بانکی •         مدیریت مالی و ریسک بانکی •         مدیریت منابع انسانی بانکی •         مدیریت فناوری اطلاعات بانکی •         تدوین و اجرای برنامه بازاریابی بانکی •         انتخاب بازار هدف و طرحریزی استراتژیهای بازاریابی بانکی •         تدوین گزارشات تحلیل بازار، مشتریان و رقبای بانکها
 طراحی و اجرای برنامه بازاریابی الکترونیکی )اینترنتی، موبایل، تلفنی و (… بانکی
مدیریت مالی بینالمللی
شرح درس:
مدیریت مالی بینالمللی در جنبههای مختلف مدیریت مالی در یک محیط کسبوکار بینالمللی تمرکز دارد. شما را به مهارتهای مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک مدیر مالی در یک شرکت یا سازمان بینالمللی توسعه میدهد.
سرفصل درس:
•         شرکت بینالمللی مالی و اهمیت آن •         خواندن گزارشهای شرکت •         صورتها و گزارشهای مالی •         سهام و اوراق قرضه •         قراردادهای آتی •         بازارهای نرخ بهره •         سوآپ •         بازارهای اختیار معامله •         سهام و بورس •         اوراق بهادار •         پول ارز و بانکداری •         برنامهریزی مالیاتی •         استراتژی کسبوکار بینالمللی •         آشنایی با نظامها، و نهادهای مالی بینالملل •         تراز پرداختها •         نرخ ارز، بازار ارز و رژیمهای ارزی •         بازار سوآپ و مشتقات مالی •         مدیریت ریسک ارز )افشای مبادلات، تهیه صورتهای مالی و اقتصادی( شرکتهای چند ملیتی •         روشهای تأمین مالی بینالمللی از محل سهامدار (International Equity financing) •         روشهای تأمین مالی بینالمللی از محل بدهی (International debt financing) •         روشهای تأمین مالی بینالمللی از محل تجارت (International trade financing) •       (corporate finance) در مقابل شرکتی (project finance) تأمین مالی پروژهای •         سیستمهای مالی در شرکتهای چندملیتی و حاکمیت شرکتی •         بحرانهای مالی بینالمللی •         ارزیابی طرحهای سرمایهگذاری بینالمللی و هزینه سرمایه •         روش تحقیق در امور مالی
 
دروس ارائه شده ترم پنجم )تخصصی گرایش بیمه(
مدیریت بازاریابی و فروش بیمه
شرح درس:
هدف اصلی این درس آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم کلی دانش مدیریت بازاریابی و کاربرد آن در بخشهای مختلف اقتصادی شامل تولیدی، تجاری و خدمات میباشد. انتظار میرود که دانشجویان با گذراندن این درس دانش کافی در زمینه مبانی نظری دانش بازاریابی، و کاربردهای آن در بخشهای مختلف اقتصادی را فرا گیرند و مهارت عملی در طراحی برنامههای بازاریابی جهت شرکتها و سازمانها را پیدا کنند.
سرفصل درس:
•         اصول و فنون مذاکره در فروش مؤثر بیمه •         اثر شناخت زبان در معرفی بیمه به مشتریان •         شخصیتشناسی مشتریان بیمه •         مهارتهای عمومی فروشندگی •         اصول و روش بازاریابی تلفنی و نحوه معرفی بیمه •         ایدههای حرفهای فروش بیمه •         مطالعه موردی مشکلات فروش نمایندگان •         روشهای جذب مشتریان جدید •         شناخت اعتراضات مشتری و پاسخ به آنها •         اهمیت بیمه در زمان آشفتگی بازارها •         نقش مشاور بیمه برای افزایش فروش بیمه •         توصیههایی برای فروش بیمه •         قدرت اینترنت در افزایش فروش بیمه •         روش گامبهگام برای فروش بیمه •         تکنیکهای خاتمه فروش بیمه •         بهترین شیوه برای بستن قرار داد بیمه
مدیریت ریسک در بیمه
شرح درس:
مدیریت ریسک سازمان به عنوان یک مبحث مدیریتی جدید و راهبردی حدود دو دهه است که در شرکتهای مشاوره و حسابرسی کاربرد داشته و جزء خدمات پر فروش آنها به حساب میآید. این مبحث به عنوان یک مقوله کلیدی مدیریت به خصوص بعد از بحران مالی اخیر در تعداد اندکی از مدارس بازرگانی دانشگاههای دنیا نیز ارائه میگردد. در این درس اهمیت راهبردی مدیریت ریسک سازمان با مثالهای مختلف بومی و بینالمللی در صنایع مختلف توضیح داده شده و سپس با توجه به تعاریف ریسک و عدم قطعیت، چالشهای پیشرو بررسی میشوند. در ادامه انواع مختلف ریسک از قبیل راهبردی، مالی،
اعتباری، عملیات، نقدینگی، فناوری اطلاعات، تطبیق، شهرت و غیره معرفی شده و در خصوص نیاز به مدل جامع ریسک در سازمان برای پوشش کلیه ریسکها بحث میشود.
سرفصل درس:
•         کلیات و مفاهیم پایه
 فرآیند ارزیابی و مدیریت ریسک
•         استراتژیهای مدیریت ریسک •         ریسک در طول زمان
 شناسایی رویدادها، ریسکها و فرصتها
 فنون شناسایی رویدادها
 رابطه اهداف و اجزاء
 دستیابی به اهداف
•         اجزای مدیریت ریسک •         برنامهریزی مدیریت ریسک
 
دروس ارائه شده ترم ششم )تخصصی گرایش بیمه(
مدیریت مالی در بیمه
شرح درس:
اصلیترین مسئولیت مدیران مالی عبارت از تحصیل وجوه نقد مورد نیاز یک واحد تجاری و هدایت آن به سمت پروژههایی است که به حداکثر کردن ارزش واحد تجاری برای صاحبان سهام منجر میگردد. از اینرو قلمرو مباحث مدیریت مالی فرصتهای شغلی متنوع در زمینه فعالیتهای مالی، شرکتها، بانکداری، سرمایهگذاری، مدیریت تجزیه و تحلیل سرمایهگذاری، بانکداری بازرگانی، مستغلات، بیمه و بخش دولتی، را تنها به عنوان نمونههایی از مشاغل موجود در این حوزه در برمیگیرد.
سرفصل درس:
•         مدیریت امور منابع، مصارف و سرمایهگذاریها در بنگاههای اقتصادی •         بررسی، تحلیل و مدیریت صحیح شرکتهای بیمه و ارائه انواع محصولات بیمهای برای پوشش انواع نیازهای موجود در این بازار •         نقش، قلمرو و اهمیت مدیریت مالی •         مطالعه اجتماعی صورتحسابهای مالی •         تجزیه و تحلیل مالی صورتحسابها با استفاده از نسبتهای سودآوری •         تجزیه و تحلیل نقطه سربهسری، کارایی و نسبتهای اهرمی •         برنامهریزی سود و تأمین منابع مالی •         روشهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت
•         تجزیه و تحلیل صورتحساب منابع و مصارف وجوه و بررسی جریان نقدی •         برنامهریزی و کنترل مالی •         تصمیمگیری از طریق بررسی مخارج اضافی و تحلیل نقطه سربهسری •         فرآیند کنترل از طریق بررسی استانداردها •         کنترل هزینههای بالا سری
مدیریت سرمایهگذاری در صنعت بیمه
شرح درس:
برای دانشآموختههای مهندسی که در بازارهای مالی و حوزههای مرتبط مشغول به فعالیت هستند فرصت خوبی را ایجاد میکند تا با آشنایی با مطالب روز مطرح شده در این حوزه بتوانند نقش مؤثرتری در محیط کاری خود داشته باشند. در این درس، ضمن مرور مفاهیم مقدماتی و آشنایی با بازارهای مالی شامل بورس کالا، سهام، فرابورس، بازارهای آتی طلا با نرمافزارهای مربوط مانند Matlab و Excel آشنا خواهند شد.
سرفصل درس:
•         بررسی و تجزیه و تحلیل انواع فرصتهای سرمایهگذاری و هدایت آنها به سمت فرصتهای مولد اقتصادی و فراهم آوردن زمینه رشد و بالندگی بازار سرمایه و بورس در کشور •         آشنایی با بازارهای مالی، بازار بورس، طلا، فرابورس، بورس کالا و ارز و روشهای معمول سرمایهگذاری در بازارهای مالی •         آشنایی با نرمافزارهای مربوط مالی •         چگونگی ساخت پورتفوی در بازارهای مختلف •         مدیریت ریسک سرمایهگذاری •         آشنایی با روشهای هوشمند در سرمایهگذاری )خرید و فروش، داراییها، معاملات خودکار( •         آشنایی با سرمایهگذاری در بازار سرمایه •         تحلیل تکنیکال مقدماتی •         تحلیل تکنیکال پیشرفته •         تحلیل بنیادی مقدماتی •         تحلیل بنیادی پیشرفته •         تحلیل بین بازاری و کاربرد آن دربازارهای مالی •         تحلیل الیوت •         تحلیل گن •         ارزشگذاری سهام •         مدیریت سرمایه در بازارهای مالی
 

منابع درسی

منبع لاتین منبع فارسی نام درس ردیف
Management   By: Heniz Weihrich  Mark V.Cannice Harold Koontz اصول مدیریت   مؤلف: علی رضائیان دانش مسائل روز مدیریت )مبانی و اصول مدیریت(  1
Economics for Managers   By: Paul G. Farnham دانشنامه اقتصاد و مالیه شهری   مؤلفان: حسین محمد پورزرندی- سید محسن طباطبائی مزدآبادی اقتصاد برای مدیران  2
Marketing Management   By: Philip Kotler مدیریت بازاریابی )تجزیه و تحلیل، برنامهریزی ،اجرا و کنترل(   مؤلف: فیلیپ کاتلر ترجمه: بهمن فروزنده مدیریت بازاریابی  ۳
Organizational Behavior   By: Stephen P.Robbins مدیریت رفتار سازمانی   مؤلف: علی رضائیان مدیریت رفتار و رفتار مدیریت در سازمان  4
Strategic Management   By: Marios I.Katsiolouds مدیریت استراتژیک )دوره کوتاهمدت(   مؤلف: علی افشاری و مصطفی پارسامنش مدیریت استراتژیک  5
Supply Chain Finance   By: Lima Zhao Arnd Huchzermeier تأمین مالی و بازارهای مالی   مؤلف: کیث پیلبیم مترجم: حسین قضاوی مدیریت و تأمین مالی  6
The Encyclopedia of Human Resource Management, Volume 1: Short Entries   By: William J. Rothwell مدیریت منابع انسانی   مؤلف: مانوهان جوشی مترجم: مسعود توکلی مدیریت منابع انسانی  7
Business Negotiating Basics   By: Peter Economy اصول و فنون مذاکره مؤلف: راجر فیشر، ویلیام یوری  مترجم: مسعود حیدری اصول و فنون مذاکره حرفهای  8
Futurology   By: Philip McShane آیندهپژوهی و تجزیه و تحلیل سناریو   مؤلف: هانا کوزو، روبرت گاسنر مترجم: محسن رستمی، آزاده کتبی، غلامرضا خجسته آیندهپژوهی  9
The Business Model: How to Develop New Products,  Create Market Value and …   By Alexander Chernev خلق مدل کسبوکار مؤلفان: الکساندر استروالدر و ایو پیگنیور مترج مان: غلامر ضاا ا توکلی،  با بک وطن دوساا ت ،حسامالدین ساروقی و بهامین توفیقی مدل کسبوکار  1۰
Anatomy of a Business Plan: A Step-by-step Guide to  Building the Business …   By Linda Pinson طرحریزی کسبوکار   مؤلف:برایان فینچ مترجم: علیرضا جواهری طرح کسبوکار  11
BSS: Effective Decision Making: 10 steps to better decision making and …   By Jeremy Kourdi تصمیمگیری اثربخش   نویسندگان: رابرت هلر مترجم: سعید علیمیرزایی تصمیمگیری اثربخش  12
Brand Management: Text  and Cases   By Harsh V. Verma مدیریت برند و چالشهای آن در ایران   مؤلفان: رضا کایدی، محدعلی شریعتی، مرضیه محسنی مدیریت برند  1۳
The Business Model: How to Develop New Products,  Create Market Value and …   By Alexander Chernev خلق مدل کسبوکار مؤلفان: الکساندر استروالدر و ایو پیگنیور مترج مان: غلامر ضاا ا توکلی،  با بک وطن دوساا ت ،حسامالدین ساروقی و بهامین توفیقی مدل کسبوکار  14
Anatomy of a Business Plan: A Step-by-step Guide to  Building the Business …   By Linda Pinson طرح ریزی کسبوکار   مؤلف:برایان فینچ مترجم: علیرضا جواهری طرح کسبوکار  15
Advertising Campaign Design: Just the Essentials   By Robyn Blakeman کمپین تبلیغاتی – طراحی و ترکیب شیوههای مختلف تبلیغاتی   مؤلف: شبنم وداد تقوی کمپیننویسی تبلیغات  16
Investment Risk Management   By Yen Yee Chong مدیریت ریسک و سرمایه   مؤلف: علی سعدی مدیریت ریسک و سرمایهگذاری  17
آشنایی با مفاهیم بورس و اوراق بهادار   مؤلف: محمدرضا مهرانفر آشنایی با بورس و اوراقبهادر  18
Marketing Financial Services   By Arthur Meidan بازاریابی خدمات بانکی   مؤلف: محمد مقیمی، مسعود کیماسی بازاریابی خدمات بانکی  19
International Financial Management   By Jeff Madura مدیریت مالی بینالملل     مؤلف: جف مدورا مترجمان: میرفیض فلاحشمس، بابک سید حبشی مدیریت مالی بینالمللی  2۰
Insurance Marketing   By: Ashish Barua بازاریابی حرفهای بیمه   مؤلفان: هاشم آقازاده، الهه بخشیزاده، مریم خلیل مدیریت بازاریابی و فروش بیمه  21
Risk Management and Insurance Planning   JATINDER LOOMBABy: اصول مدیریت ریسک و بیمه مؤلف: جورج ای رجدا مترجم: کرامت اله افخمی مدیریت ریسک در بیمه  22
Financial Management of Life Insurance Companies   By J. David Cummins, Joan Lamm-Tennant مدیریت مالی در بیمه  2۳
بررسی نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و تأمین وجوه مورد نیاز بخشهای تولیدی   مؤلف: محمدرحیم احمدوند مدیریت سرمایهگذاری در صنعت بیمه  24