دوره کاربردی و مهارتی Post DBA

تعداد و نوع واحدهای دوره مدیریت کسبوکار )Post DBA( 

دانلود فایل دوره کاربردی و مهارتی Post DBA

 

سرفصل دروس Post DBA

 دروس ارائه شده ترم اول
 مدیریت در عصر دیجیتال
 سرفصل درس:
•         آشنایی با سازمان و ساختار سازمانی

•         آشنایی با با سازمانهای نوین

•         آشنایی با انواع مدیریت

ü      مدیریت پروانهای )نظریه هرجومرج یا بینظمی(

ü      مدیریت سیمرغی

ü      مدیریت پسامدرن

ü      مدیریت جودوئی

ü      مدیریت ذرهبینی

ü      مدیریت ناب

ü      مدیریت آهسته

ü      مدیریت شگفتانگیز

ü      مدیریت مردانه و زنانه

ü      مدیریت هدهدی

ü      مدیریت شفاف

ü      مدیریت نقطه صفر

ü      مدیریت مبتنی بر چشمانداز

ü      مدیریت مبتنی بر شایستگی

•         تجارت الکترونیک

•         بازاریابی دیجیتال

•         ارز دیجیتال

 اخلاق و مسئولیت اجتماعی در کسبوکار
 سرفصل درس:
•         اخلاقیات کار

•         ارزشها و مسئولیتهای شهروندی

•         مفهوم مسئولیتپذیری

 انواع و دستههای مسئولیتپذیری
 مفهوم سرمایههای اجتماعی در کسبوکار
 مدلها و متدولوژیهای مسئولیت اجتماعی
 مهارتهای مسئلهیابی و تصمیمگیری
 تکنیک و فنون ارتباطی
 آسیبشناسی مدیران از نظر اخلاقی
 اهمیت اخلاق حرفهای در حوزه کسبوکار
 بررسی اخلاق کار در بخش دولتی و خصوصی
 رابطه تجارت، قانون و اخلاق
 نگرشی دینی به اخلاق کسبوکار
 لزوم بهرهگیری از کدهای اخلاقی در کسبوکار
 معیارهای جهانی منشور اخلاقی )اصول اخلاق تجارت(

 

 دروس ارائه شده ترم دوم
 مدیریت کسبوکار بینالمللی
 سرفصل درس:
•         شرکت بینالمللی مالی و اهمیت آن

•         خواندن گزارشهای شرکت

•         صورتها و گزارشهای مالی

•         سهام و اوراق قرضه

•         قراردادهای آتی

•         بازارهای نرخ بهره

•         بازارهای اختیار معامله

•         سهام و بورس

•         اوراق بهادار

•         تجزیه و تحلیل اقتصاد و شرکت و صنعت

•         برنامهریزی مالیاتی

•         استراتژی کسبوکار بینالمللی

•         ماهیت مالی بینالملل و موضوعات جاری شرکتهای چند ملیتی

•         آشنایی با نظامها، و نهادهای مالی بینالملل

•         نرخ ارز، بازار ارز و رژیمهای ارزی

•         بازار سوآپ و مشتقات مالی

•         مدیریت ریسک ارز )افشای مبادلات، تهیه صورتهای مالی و اقتصادی( شرکتهای چند ملیتی

•         روشهای تأمین مالی بینالمللی از محل سهامدار (International Equity financing)

•         روشهای تأمین مالی بینالمللی از محل بدهی (International debt financing)

•         روشهای تأمین مالی بینالمللی از محل تجارت (International trade financing)

•       (corporate finance) در مقابل شرکتی (project finance) تأمین مالی پروژهای

•         سیستمهای مالی در شرکتهای چندملیتی و حاکمیت شرکتی

•         بحرانهای مالی بینالمللی

•         مسائل کلیدی در اقتصاد بینالملل )تجارت بینالملل، سرمایهگذاری خارجی و انتقال تکنولوژی، تسهیلات تجاری ،تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی(

•         استراتژی صادرات و واردات کالا

•         استراتژی بازرگانی بینالملل

•         اینکوترمز 2010

•         قوانین و مقررات گمرکی و ترخیص کالا

•         بیمه و مالیات بینالملل

•         LC و روشهای پرداخت بینالملل

 تفکر استراتژیک
 سرفصل درس:
•         تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزی مکاتب استراتژی

•         مدیریت استراتژیک پیشرفته

•         استراتژی و انواع آن

•         دیدگاهها و رویکردهای حاکم بر برنامهریزی استراتژیک

•         تفاوت برنامهریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک

•         مروری بر فرآیندهای مدیریت استراتژیک

•         تصمیمگیری استراتژیک

•         اقیانوس آبی

•         مدلهای ترکیبی برنامهریزی استراتژیک

•         طراحی استراتژیها در سطح کلان

•         تکنیکهای تدوین استراتژیهای وظیفهای

•         خطوط راهنمای شکلگیری استراتژی )پارادایم توصیفی(

•         پارهای از روشهای ایدهپردازی و نوآوری برای خلق استراتژی

•         تحلیل گروههای استراتژیک

 تحلیل SWOT

 

 دروس ارائه شده ترم سوم
 کارگاه تدوین مقاله و سمینار )پروژه(
 سرفصل درس:
•         مفاهیم تحقیق

•         پایگاههای اطلاعرسانی آنلاین و نحوه جستجوی مقالات

•         ارزش و اعتبار علمی مقالات

•         معرفی ابزارهای مورد استفاده در تحقیق

•         سرقت ادبی

•         نحوه مرور ادبیات

•         مراحل اصلی در تبدیل ایده به پروپوزال علمی- پژوهشی

•         آشنایی با بانکهای اطلاعات علمی داخلی و خارجی

•         راهکارها و شیوههای انتخاب موضوعات پژوهشی

•         شیوهها وروشهای تحقیق کیفی و کمی

•         سمینار) نحوه نوشتن سمینار، اهمیت و ضرورت، چالشها، دیتا، اهداف، ساختار گزارش، مفاهیم، پیشینه تحقیق، نتیجهگیری و پیشنهادات پروپوزال(

•         پروپوزال نویسی )نحوه نوشتن پروپوزال، سؤال اصلی، فرضیه، ارزیابی، اهداف، پیشینه تحقیق، منابع(

•         نگارش مقاله )ارکان یک مقاله علمی، نحوه نگارش صفحه عنوان، نحوه نگارش خلاصه مقاله، نحوه نگارش مقدمه ،نحوه نگارش مواد و روشها، نحوه نگارش نتایج و بحث، نحوه نگارش نتیجهگیری، نحوه نوشتن منابع(

•         آموزش EndNote و به فرمت در آوردن مقاله )نحوه کار با برنامه EndNote، نحوه آمادهسازی جداول و شکلها ،نحوه به فرمت در آوردن مقاله، انتخاب نوع مجله(

•         نحوه ارسال مقاله )انواع مجلات و امتیاز آنها، نحوه ارسال مقاله(

•         اقدامات لازم پس از ارسال مقاله )نکات موردنظر ادیتور ژورنال، نکات مورد نظر داورها، چگونگی ارسال مقاله  Reviseشده، اصلاح مقاله پذیرفته شده(

 کسبوکارهای هوشمند
 سرفصل درس:
•         کشف و استخراج دانش از انبارههای داده

•         روشهای نوین دادهکاوی در کشف و استنتاج دادهها

•         زیرساختهای هوشمندسازی کسبوکار

 عاملهای هوشمند
 وبکاوی و متنکاوی
 هوشمندی کسبوکار و مدلهای کسبوکار
 خودکاریسازی فرآیندهای کسبوکار
 ابزارها و تکنیکهای هوشمندسازی کسبوکار
 یکپارچگی اطلاعات و تأثیر آن بر هوشمندسازی کسبوکار
 متدولوژی پیادهسازی ابزارها و روشهای هوشمند در سازمان
 هوشمندسازی ماشینها و تأثیر آن بر آینده سازمانها

 

 دروس ارائه شده ترم چهارم
 کارگاه تربیت مدرس در حوزه کسبوکار
 سرفصل درس:
•         تجربه عملی تدریس

•         آمادگی جهت تدریس

•       )کوچینگ( Coaching

 

 آیندهنگاری در کسبوکار
 سرفصل درس:
•           روانشناسی موفقیت

•           شخصیتشناسی

•           انواع زندگی شغلی

•           چگونگی کسب مهارتهای لازم

•           هدفگذاری صحیح و دقیق

•           مبانی کارآفرینی و اشتغال پایدار و دانشبنیان

•           مروری بر الزامات و چالشها

•           مراحل راهاندازی و مهارتهای ضروری اداره و مدیریت کسبوکار

•           شروع درست کسبوکار برای رشد سریع

•           مقابله با نگرانی و ترس از شروع کار

•           جسارت تصمیمگیری

•           منحنی رشد

•           هدفگذاری دقیق

 سود بردن یا مزد گرفتن؟

 

 دروس ارائه شده ترم پنجم
 تصمیمگیری و رهبری
 سرفصل درس:
•           تعریف و مفهوم رهبری

•           تفاوت رهبری و مدیریت

•           رهبری فعالیتها در سازمان

•           اصول رهبری سازمانی )ضرورت رهبری، ارتباطات مدیریتی(

•           مبانی سازماندهی

•           تکنیکهای کوچینگ در رهبری سازمانی

•           رهبری استراتژیک و مدیریت تغییر

•           معنی و مفهوم بهبود سازمان

•           توانمندسازی در سازمانها

•           خلاقیت و نوآوری

•           روشهای توسعه خلاقیت در سازمان

•           نظریههای رهبری و مدیریت سازمان

•           رهبری و تحول دیجیتال در سازمانها

•           نقش تصمیمگیری در موفقیت یک مدیر

•           طبقهبندی انواع موضوعات برای تصمیمگیری یک مدیر

•           نقش استراتژیهای زیرساختی در تصمیمگیری مدیران

•           عوامل تأثیرگذار بر تصمیم یک مدیر

•           نقش احساسات و کشمکشهای درونی در تصمیمگیری

•           فرآیند تصمیمگیری درست در مدیریت

•           اصول پشتیبانی از یک تصمیم

•           انواع تصمیمگیری در شرایط مختلف )تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت، تصمیمگیری مخاطرهآمیز، تصمیمگیری چندمعیاره، تصمیمگیری چند هدفه، تصمیمگیری فازی و(…

•           مدلسازی تصمیمگیری

•           کاربرد مدلهای بهینهسازی در تصمیمگیری

•           فنون تصمیمگیری گروهی

•           خطاهای رایج در تصمیمگیری

•           فنون مقابله با خطاهای رایج در تصمیمگیری

 

 تحلیل بر اقتصاد بازارهای ملی و بینالمللی
 سرفصل درس:
•         نظریههای تجارت بینالملل )نظریه مزیت مطلق، نظریه مزیت نسبی، نظریه هزینه فرصت و مزیت نسبی، نظریههای جایگزین درباره تجارت و(…

•         سیاستهای بازرگانی

•         مالیه بینالملل

•         تخمین مدلها

•         مسائل کلیدی در اقتصاد بینالملل )تجارت بینالملل، سرمایهگذاری خارجی و انتقال تکنولوژی، تسهیلات تجاری ،تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی(

•         آشنایی با نظام یکپارچهسازی معاملات ارزی

•         تشکلهای اقتصادی جهان

•         استراتژی صادرات و واردات کالا

•         استراتژی بازرگانی بینالملل

•         اینکوترمز 2010

•         قوانین و مقررات گمرکی و ترخیص کالا

•         بیمه و مالیات بینالملل

•         LC و روشهای پرداخت بینالملل

 

 دروس ارائه شده ترم ششم
 مدیریت توسعه کسبوکار و تجاریسازی محصول
 سرفصل درس:
•         تعاریف تجاریسازی

•         ایده چیست؟

•         ایده، خلاقیت و طرح کسبوکار

•         ایدهیابی و شکار فرصتها

•         تفاوت میان تجاریسازی و توسعه ایده

•         چرا تجاریسازی؟

•         مشکلات پیش رو تجاریسازی

•         راهکار ایدهآل تجاریسازی

•         عناصر تجاریسازی

•         مبانی طرح کسبوکار

•         استراتژی کسبوکار

•         مراحل نوآوری از ایده تا بازار

•         تجزیه و تحلیل بازار و برنامه بازاریابی

•         شناسایی آمیخته بازاریابی و ترکیب آن

•         بهینهسازی آمیخته بازاریابی

•         شناسایی محصولات موجود و تنوع بخشی محصولات

•         برنددهی به محصولات

•         جایگاهسازی برند ما در ذهن مشتریان و استراتژیهای توسعه آن

•         فعالیتهای بازاریابی و فروش

•         عملیات اجرایی

تجزیه و تحلیل مالی و معرفی منابع

 سمینار قوانین بیمه، کار و قراردادها سمینار مدیریت تجربه مشتری                                  

 

منابع درسی

منبع لاتین منبع فارسی نام درس ردیف
Management and

Technological

Challenges in the

 Digital Age

 

By: Pedro Novo Melo,

Carolina Machado

مدیریت در عصررر دیجیتال وهزاره سوم 

 

مؤلفان: سیییدحبیب اله کواری، کیان نوروزی

مدیریت در عصر دیجیتال  1
 

Marketing ethics

By: George G.

Brenkert

درآم دی بر اصررول اخلاقی حاکم بر ک سبو کار با رویکرد ارزشهای اخلاق اسلامی

 

مؤلفان: سیییعید صیییحت ، مژده چرخیان، معصومه اسدی

اخلاق و مسئولیت اجتماعی در کسبوکار  2
International

Business

Management

 

By: Pradip Kumar

Sinha, Sanchari Sinha

مدیریت کسبوکار بینالمللی

 

مؤلف: سعید مصدقی نقندر 

مدیریت کسبوکار بینالمللی  3
Strategic Thinking:

A Comprehensive

Guide

 

By: Frederick Betz

تفکر اسررتراتژ یکر راه حل هایحرفهای برای چالشهای روزانه

 

مؤلف: دیوید کالیس

مترجم: مسعود سلطانی

 

تفکر استراتژیک  4
    کارگاه تدوین مقاله و سمینار )پروژه(  5
Smart Business: How

Knowledge

Communities Can

Revolutionize Your

 Company

 

By:James W. Botkin

کسبوکار هوشمند در هزاره سوم

 

مؤلف: سینا تقیزاده

کسبوکارهای هوشمند  6
    کارگاه تربیت مدرس در حوزه کسبوکار  7
  آی ن دهن گ اری شررررکرتری

)آیندهپژوهی کسبوکار(

مؤلف: مهدی جنیدی جعفری

آیندهنگاری در کسبوکار  8
Leadership and

Decision-Making

 

By: Victor H. Vroom,

Philip W. Yetton

تصررمیمگیری و رهبری برایآینده

مؤلفان: فرهنگ مصیییوررحمانی ، شهرام سلطانیلرگانی

تصمیمگیری و رهبری  9
International

Contracts and

National Economic

 

By: Mahmood Bagheri

اقتصاد بازارهای مالی

 

مؤلف: روی.ای. بیلی

مترجمان : عبدالمحمد کاشییییان ،

علیرضییییا صیییمیم ی، مه دی صادقیشاهدانی

تحلیل بر اقتصاد بازارهای ملی و بینالمللی  10
 

Commercializing

Innovation: Turning

Technology

Breakthroughs into

Products

 

By: Jerome Schaufeld

نوآوری، توسرر عه محصررول وتجاری سررازی به همراه ملالعاتموردی و ت جارت کل یدی برایرهبری بازار

 

مؤلف: داریوش رفیعنژاد

مترجمان: محمدر ضا میگونپوری ، محمدمهدی پوربصیر

مدیریت توسعه کسبوکار و تجاریسازی محصول  11
    سمینار قوانین بیمه، کار و قراردادها سمینار مدیریت تجربه مشتری  12