مقدمه
همه سازمان ها برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود و جهت دادن به فعالیت های مجموعه خود و در راستای هدف هایشان به سرپرستی، نظارت، هماهنگی و هدایت نیاز دارند،هر سازمانی قطعا در طول زمان با چالش هایی مواجه میشود،چالش هایی بین کارکنان،بین مدیران و … مدیران سازمان های مختلف برای ایجاد نظم و آرامش درون سازمان خود دست به تالش هایی میزنند که در این راستا گاه موفق میشوند و گاهی هم با شکست مواجه میشوند.اما مدیران موفق برای سعادت وپیشرفت سازمان خود با برنامه ریزی و علم و اطالعات به روز پیش میروند وسعی میکنند از افراد متخصص برای آموزش درست و علمی در جهت پیشرفت سازمان استفاده کنند.

اهداف برگزاری کارگاه:

هدف از برگزاری این گارگاه آشنایی با تعاریف سازمان و آشنایی با سازمان های آینده میباشد همچنین سعی داریم با ارائه اطالعات علمی و به روز در زمینه های مختلف روانشناسی و مدیریت اعم از توسعه مهارت های فردی ،بازرگانی،سازمانی و فناوری اطالعات در جهت پیشرفت سازمان ها گام برداریم.

سازمان چیست؟

سازمان های رسمی به گروه هایی از افراد اطالق میشوند ) نه نظام هایی از هنجارها و ارزشها ( که برای رسیدن به یک هدف بسیار مشخص کوشش هایشان را هماهنگ می بزرگ هستند و با قواعد و سلسله مراتب مشخصی از سازند سازمان های رسمی معموالً های غیررسمی عموما های ً اقتدار و مسئولیت می باشند اما سازمان کوچک هستند و هدف مشخصی ندارند و یا از روی یک رشته قواعد و عملکردهای دقیق و حساب شده ای کار نمیکنند .

منظور از سازمان های آینده چیست؟

سازمانهای آینده، سازمانی مبتنی بر اطالعات یا سازمان اطالعات محور هستند. سازمانی که عملکرد خود را از طریق بازخورد به روز می کند. در این سازمانها تبدیل سیستم دستی و کارکنان دفتری به سمت سیستم ماشینی و کارکنان علمی در حرکت است به گونه ای که نیاز به متخصص و کارشناس بیشتر در سازمان آینده دیده می شود. در این سازمانها مسئولیت اخذ و جمع آوری اطالعات بر عهده تمامی افراد است. لذا هر فردی از خود سئوال می کند برای انجام کارش به چه اطالعاتی نیاز دارد؟ تا کارش را انجام دهد و سهمی در رشد سازمان خود داشته باشد. مسئوالن اجرایی و کارشناسان حرفه ای باید فکر کنند به چه اطالعاتی نیاز دارند ودر این رابطه چه اطالعات خامی احتیاج خواهند داشت. در واقع ابتدا بداند چه می کنند ؟ بعد چه باید انجام دهند؟ و در نهایت آنچه انجام می دهند را ارزیابی کنند

شبکه ها راهی برای رسیدن به نتایج بهتر

در سازمان های آینده، سازمان به صورت شبکه ای است. سازمان شبکه ای از شکل هرمی مبتنی بر سلسله مراتب، کاغذ بازی و تخصصی شدن کارها تبدیل به سازمان شبکه ای شده است. کار در سازمان شبکه ای تقسیم نمی شود بلکه در بین کارکنان علمی به اشتراک گذاشته می شود. به گونه ای که افراد به شکل انفرادی و یا به عنوان عضو در یک گروه کاری فعالیت می کنند و نیز انتقال تصمیم گیری به سطوح پایینی انجام می شود. سفارش بر حسب نیاز مشتری ویژه و روش تولید بهنگام شکل می گیرد. در سازمان شبکه ای تیم مدیریت باید هدف مشترک سازمان و اصول عملیاتی را به وضوح تعریف کند ) اصول عملیاتی تعریف استانداردها و کدهای رفتار است(. این اصول کاربردی محلی دارد مثال.مشخص می کند برای رضایت مشتری چه رفتاری باید کرد ایجاد سازمان شبکه ای برای ایجاد درک احساس اعتماد مشترک در یک سازمان است.در حقیقت نوع جریانهای اطالعاتی تعیین کننده سرعت و دقت الزم برای تصمیم گیریها و به تبع آن کیفیت اجرا است. سئوال این است که چه کسی، چه نوع اطالعاتی را در چه زمانی دریافت می کند و چرا این افراد ) و نه افراد دیگر ( این اطالعات را دریافت می کنند ؟ همزمانی دریافت اطالعات برای اعضای شبکه و نه برای افراد منتخب موجب اعتماد همدردی و احساس مشترک و امنیت روابط می شود. اطالعات و حقایق بی طرفانه و نیز .ارتباط اطالعات به موضوع هر چه بیشتر باشد میزان عدم توافقها کمتر است

فناوری اطالعات

نگاه سازمان آینده به کسب و کار امروز از دیدگاه اطالعات و ارتباطات یا تواناییها و مشتریان است. زیرا اینگونه پارامترها سازمان را به یکدیگر متصل و مرتبط می سازند.
امروزه استراتژی ایجاد داده ها توسط سازمانهای باال دستی و ایجاد ارزش افزوده بر روی این داده ها و تحویل آنها به پایین دستی یعنی خریدار کهنه و قدیمی است. سازمانها سعی دارند تناسب و حالت اصالح پذیری دائمی بین استعدادها و تواناییها سازمان با نیازها و .خواسته های مشتری برقرار سازند

منطق جدید ارزش

امروزه فناوری اطالعات و جهانی شدن و شیوه های جدید فرصت تازه ای برای خلق ارزش ایجاد کرده است. ارزش درسازمانهای آینده سه مفهوم دارد. ابتدا هدف به تنهایی ایجاد ارزش افزوده نیست در واقع شرکتها نیستند که با یکدیگربه رقابت می پردازند بلکه .خدمات و کاالهای جدید هستند که برای زمان و پول و توجه مشتریان در رقابتند دومین نکته این است که هر چه کاال و خدمات دارای تنوع و پیچیدگی می شوند ارتباط الزم برای ایجاد آنها نیز پیچیده تر و متنوع تر می شود. لذا دیگر یک کا ال یا خدمات زیر یک سقف انجام نمی شود و الزمه ایجاد تغییر درنظامهای کاری و تجاری و نیز روابط احساس می شود. سومین نکته ایجاد ارتباط ما بین سازمان و مشتریان برای عرضه محصول قابل رقابت است. تا باز خورد مناسب از سوی مشتریان بتواند به نگهداری آنچه عرضه می کنند پایدار بمانند. دو عامل با منطق جدید ارزش همراه است یعنی اطالعات و ارتباطات ویا .توانمندی سازمان و مشتریان آن توانمندی عبارت از فناوری مختلف و تخصص ویژه و فرایند های کاری و تجاری که سازمان طی زمان برای تولید کاال یا خدمات عرضه می کند. اما بدون وجود مشتری یا مشتریانی که پولی برای آن پـــرداخت نمی کنند بی ارزش می شود. کاال و خدمات تا زمانی
دارای ارزش است کـــه مشتری از آن برای ایجاد ارزش خود استفاده کند. در واقع سازمان زمانی سود می برد که بتواند اطالعات و ارتباطات را به یکدیگر پیوند دهد و از فعالیتهای .ارزش ساز مشتریان به منظور خلق ارزش در جهت نیاز مشتری بهره گیرد

از عوامل مهم برای مدیریت سازمانهای آینده خالقیت و نو آوری است

توسعه سازمانی در سازمان های آینده؟

توسعه سازمانی برنامه درازمدت تغییر برنامه ریزی شده ای است که بتواند به کارایی،بهرهوری و سالمت سازمان منجر شود.این هدف از طریق اجرای برنامه هایی که ریاست عالی سازمان باید در آن مشارکت کند و کل سازمان را در برگیردحاصل میشود و مفاهیم علوم رفتاری و اقداماتی چون ایجاد گروهها،کاهش تعارضات بین گروهی،جریان موثرتر اطالعات درون سازمان،استفاده بهینه از منابع سازمانی برای اثر بخشی دراز مدت می باشد. توسعه سازمان نه تنها شامل نزدیک کردن بیشتر منابع انسانی موجود است بلکه شامل تغییر دید مدیران به نحوی است که افراد،گروه ها و دیگر واحد های سازمانی را به چشم منابع سازمانی نگاه کند که می بایست توسعه داده شوند.