معاونت فرهنگی و مسئولیت اجتماعی

مسئوليت اجتماعي، عبارت است از تمايل يک سازمان به مد نظر قرار دادن مالحظات اخالقي، اجتماعي و زيستمحيطي در تصميمگير يهاي سازماني و پاسخگويي نسبت به تأثير فعاليتها و تصميمات خود بر جامعه و محيط زيست. سازمان، مجموعهي هدفمندي است با ماموريتي خاص و داراي مرزها و حدودي که آن را از محيط خود جدا ميسازد.

1-هماهنگي و پيگيري براي اجرايي شدن سياستهاي اجتماعي دولت با مشارکت سازمانهاي مردمنهاد.
2-پيگيري و نظارت بر روند صدور پروانه فعاليت براي سازمان هاي مردمنهاد و انجام بررسيهاي الزم درخصوص صالحيت هيات موسس و ديگر ارکان سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه با همكاري واحدهاي استاني سازمان هاي ذيربط.
3-برنامهريزي به منظور توانمندسازي سازمانهاي مردمنهاد استان و تبيين نقش و جايگاه آنها در جامعه، مطابق با قوانين و مقررات با همكاري فرمانداران و واحدهاي استاني دستگاه هاي ذيربط.
4-رسيدگي به گزارش ها و درخواستها و شكايتهاي واصله مربوط به سازمانهاي مردمنهاد با همكاري مراجع قانوني.
5-ارائه راهكارهاي تشويقي و ارتقاي کيفي سازمانهاي مردمنهاد از طريق بسترسازي اجتماعي و هدايت منابع مختلف تخصيصي دولت در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.
6-هماهنگي براي ارايه تسهيالت الزم به واحدهاي استاني دستگاههاي متولي براي جلب مشارکت در امور اجتماعي و فرهنگي و ارتقاي کيفي سازمانهاي مردمنهاد در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
7-پيشنهاد برنامههاي مؤثر به منظور ارتقاء نشاط اجتماعي، رضايت عمومي و سرمايه اجتماعي از طريق دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي مردمنهاد در سطح استان.
8-هماهنگي جهت افزايش تعامل دستگاههاي اجرايي و نهادهاي مدني در اجراي برنامه هاي اجتماعي.
9-نظارت بر انجام امور مربوط به دبيرخانه سازمانهاي مردمنهاد.
10-زمينه سازي به منظور اجراي سياستهاي اجتماعي دولت با مشارکت سازمانهاي مردمنهاد.
11-ارائه مشاوره به مديرکل.
12-سازماندهي فعاليتهاي مربوط به تقسيم کار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت ها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي و نظارت بر حسن اجراي کليه امور و ارائه راهنمايي هاي الزم در موارد ضروري.
13-مطالعه و بررسي قوانين ومقررات، ارائه گزارشهاي الزم، بيان نظرات کارشناسي، شرکت در جلسات، همايشها و دوره هاي آموزشي مرتبط.
14-تقسيم کار و نظارت برانجام وظايف محوله به کارکنان و ارائه راهنمايي هاي الزم به آنان.
15-انجام ساير امور محوله از سوي مدير در صورت عدم حضور ايشان.
-ايجاد فرصتهاي عادالنه براي ارتقاي سازماني مبتني بر قوانين و مقررات مصوب؛ صرفنظر از قوميت، جنسيت، زبان و سايرايجاد محيط فرهنگي مناسب در محل کار براي تمرين و کاربست مسئوليت هاي اجتماعي.
ويژگيهاي شخصي
-برطرف کردن موانع تحقق رفتارهاي قانوني در درون سازمان و التزام به قانون.
-به رسميت شناختن تشكل هاي درون سازماني و تعامل سازنده آنها با يكديگر و برطرف کردن موانع ايجاد تشكلها.
-اطمينان از شفافيت و نفي تبعيض در دسترسي آزاد به اطالعات و اجراي کامل قانون دسترسي به اطالعات.
-ايجاد فرآيندهاي مناسب جهت تعامل ميان کارکنان و مديريت بدون واهمه از تبعات منفي و نتايج آن
-اطمينان از اجراي کامل قانون کار و مقررات پرداخت حقوق، دستمزدها و نظام هماهنگ پرداخت.
-بهبود شرايط ايمني و بهداشت جسمي و رواني و تالش در جهت کسب استانداردهاي الزم در اين زمينه، متناسب با محيط وشناسايي و رفع موانع و مشكالت ايمني محل کار.

فرد
-اجراي سازوکارهايي که گزارشدهي هرگونه تخلف از سياستهاي وزارتخانه، فساد مالي، اداري و انواع سوء استفاده از قدرت واحترام به حريم خصوصي کارکنان و حفاظت از اطالعات شخصي آنان.
جايگاه سازماني را بدون هراس از انتقام يا اخراج از کار ممكن سازد.
-تقويت احساس مسئوليت کارکنان در برابر وقوع رشوه، فساد مالي و اداري در سازمان از طريق آموزش، اطالع رساني و سياستهاي تشويق