قصه‌های خوب برای مدیران خوب

کتابی پنج جلدی با محتوای آموزش تعاریف اولیه مدیریت است. در هر کتاب ۷ درس اصلی گنجانده شده و به صورت کتابچه راهنما و جیبی منتشر می‌شود.
این کتاب اطلاعات جمع بندی شده از قبیل چالش‌های مدیریتی و فرصت‌ها را به صورت چکیده در اختیار شما قرار می‌دهد تا در انتقال مفاهیم و سمینارها و جلسات مدیریتی به عنوان یک دستیار کوچک راهگشای مدیران باشد.
هر درس با چند قصه مرتبط و مثال‌های عینی می‌کوشد به تفهیم بهتر محتوای آموزشی مدد رساند.
مطالعه این مجموعه کتاب افراد را برای پذیرش مفاهیم جدی مدیریتی و درسنامه‌های تخصصی این رشته نیز آماده خواهد کرد