مدیر برنامه ریزی

شرح وظایف مدیر برنامهریزی ، مدیر برنامهریزی نقش کلیدی در سازمانهای تولیدی و خدماتی از مرحله دریافت سفارش مشتری از واحد فروش تا مرحله تحویل محصوالت یا خدمات به مشتری را بر عهده دارد.

این مطلب موضوعات کلیدی در شرح وظایف مدیر برنامهریزی را تشریح مینماید و منظور ازبرنامهریزی در این شرح وظایف برنامهریزی تولید یا برنامهریزی خدمات میباشد.
مدیر برنامهریزی استراتژیک در سازمانهای بزرگ فعالیت مینماید و در شرح وظایفی مجزاء تشریح شده است.
در چه سازمان هایی مدیر برنامهریزی تعیین می شود؟
در سازمانهای تولیدی و خدماتی مدیر برنامهریزی را میتوان تعیین نمود در سازمانهای بزرگ شغلی مجزا برای برنامهریزی در نظر گرفته میشود و در سازمانهای کوچک فعالیتهای برنامه ریزی به شغلهای مرتبط تفویض میشود به عنوان مثال:

• در سازمان تولیدی که محصوالت آن ها بهصورت روتین تولید میشود، مدیر برنامهریزی، برنامهریزی مواد اولیه و برنامهریزی تولید را انجام میدهد.
• در سازمانهایی که به محصوالت و خدمات آن ها بهصورت پروژهای میباشد برنامهریزی بهصورت برنامهریزی کنترل پروژه میباشد.
• در سازمانهای خدماتی نظیر مراکز آموزشی، فعالیتهای برنامهریزی میتواند تواند کارشناس آموزش یا مدیر آموزش انجام شود.
در سازمانهای تولیدی که مدیر کارخانه بر فعالیتهای کارخانه نظارت مینمایند عموماً مسئول برنامهریزی تولید زیر نظر مدیر کارخانه فعالیت مینماید.
مهمترین مسئولیت های مدیر برنامهریزی تولید در زیر لیست شده است
• شناسایی فرآیندهای سازمان و تعیین شاخصهای پایش و اندازهگیری آن
• پیشنهاد راهکارهای بهبود به مدیرت ع امل جهت اثربخشی سیستم مدیریتی
دریافت سفارشهای مشتری از واحد فروش و ارتباط مستمر با مدیر فروش جهت برنامهریزی تولید و تحویل محصول به مشتری
• برنامهریزی تولید و مواداولیه و نظارت بر اجرای آن
• تعیین نقطه سفارش مواداولیه و اعالم به واحد انبار یا خرید.
• نظارت و همکاری درانبارگردانی های دورهای.
• بررسی وضعیت تحقق اهداف و برنامههای مرتبط با واحد بهصورت مستمر از طریق گزارش های دریافتی.
• شناسایی ریسکها و فرصتهای مرتبط با برنامهریزی تولید و مواداولیه و تالش در جهت کنترل آنها
• همکاری در تدوین فهرست مواداولیه محصولBOM
• همکاری در زمانسنجی محصوالت تولیدی
• ظرفیت سنجی ماشینآالت و خطوط تولیدی
• بررسی وضعیت موجود جانمایی ماشین آالت و جریان مواد و همکاری در بهینه نمودن آن
• پیگیری انجام اقدام اصالحی یا پیشگیرانه به منظور حذف عدم انطباق بالفعل یا بالقوه
• پایش و اندازهگیری فرایندهای مرتبط با برنامهریزی و تولید و اقدام جهت بهبود.
• ارتباط با مستمر با مدیر تولید در خصوص تحقق برنامه تولید
• ارتباط با مستمر با مدیر انبار و خرید در خصوص برنامهریزی مواداولیه
• بررسی گزارشات تولید و تحلیل دالیل انحراف از برنامه تولید
• بررسی گزارشات موجودی مواداولیه و میزان انحراف از موجودی موردنیاز جهت تحویل محصول بهموقع به مشتری
• هماهنگی با واحد نگهداری و تعمیرات جهت لحاظ نمودن تعمیرات برنامهریزی در برنامهریزی تولید
• نظارت بر مستمر بر موجودی مواداولیه و ورود و خروج کاال ازانبار.
• شناسایی برنامه آموزشی موردنیاز کارکنان.
• گزارش به مدیرعامل در خصوص تحقق برنامه تولید و دالیل انحراف از برنامه ها
• تحلیل اطالعات و نتایج پایش و اندازهگیری فرآیند برنامه ریزی