مدیر پژوهش

شرح وظایف مدیر امور پژوهشی به قرار زیر میباشد:

• دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
• انجام بررسیهای الزم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به نیازهای صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخصها و معیارهای مربوط و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت- های پژوهشی
• بررسی طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینههای پیشبینی شده
• تهیه و تنظیم و جمعآوری آمار و اطالعات پروژههای انجام شده و در دست اجرا و ارسال آن به مراجع ذیربط
• تامین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژهها با کمک واحدهای مربوطه
• انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها
• برقراری ارتباط با قطبهای علمی، صنعتی، و اقتصادی مملکت به منظور شناخت طرحهای تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آنها
• معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانیهای بالقوه دانشگاه به صنایع
• جمع آوری طرحهای متناسب علمی و صنعتی صنایع جهت استفاده دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی
• انجام امور مربوط به پروژهها
• شناخت دورههای تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز بخشهای صنعتی کشور
• همکاری با سازمانها و شرکتها در حهت انجام آزمایشهای صنعتی-تحقیقاتی با توجه به ضوابط مورد عمل
• ترتیب بازدید مسئولین بخش صنایع کشور از دانشگاه و بالعکس با هماهنگی واحدهای مربوطه
• دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانسها و سمینارهای علمی- پژوهشی در دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط
• همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای پژوهشی دانشکدهها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
• انجام بررسیهای الزم در زمینه تغییر یا توسعه برنامههای پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه
• ارزشیابی پیشرفت فعالیتهای پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالیانه
• تهیه و تنظیم برنامههای پژوهشی در قالب های مصوب
• بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامههای تعیین شده
• برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی و برنامهریزی و هماهنگی برای ارائه مقاالت علمی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه در کنفرانسهای علمی بینالمللی و منطقهای خارجی
• برنامهریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیفات و کتب ترجمه شده
• برنامهریزی و نظارت بر مجالت علمی- پژوهشی دانشگاه
• انجام امور مربوط به بورسیهها، فرصتهای مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت به امور تحصیلی اعضای هیات علمی با هماهنگی دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بینالملل دانشگاه
• برقراری ارتباط با اساتید و صاحب نظران و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقاالت، ترجمه و تالیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجالت علمی و فنی دانشگاهها.
• تشکیل کمیتههای همکاری علمی-صنعتی با سازمانهای مختلف و واحدهای صنعتی
• انجام امور مربوط به همکاریهای علمی و تحقیقاتی با بخش صنایع کشور
• برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرحهای علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با جامعه
• برنامهریزی و سیاست گذاری در خصوص کارآموزی دانشجویان
• تشویق اعضای هیات علمی برای اجرای پژوهشهای کاربردی و فن بازاریابی پژوهش
• برنامه ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیات علمی و دانشجویان
• برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی دانشآموختگان با مفهوم کارآفرینی
• ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه کارآفرینی برای اعضای هیات علمی به دانشجویان و دانشآموختگان
• حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان
• هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود
• آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینههای شغلی موجود در جامعه
• همفکری با مدیران گروههای آموزشی به منظور ترغیب آنها به تاسیس دورههای میان رشتهای کاربردی
• برگزاری دورهها و سمینارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی
• انجام مکاتبات و امور مربوط به معرفی دانشجویان به ادارات و دستگاههای مختلف برای انجام دوره کارآموزی و کارورزی در چهارچوب مقررات
• شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاهیان
• ایجاد اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی
• تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی-کاربردی
• توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش محور
• تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه
• انجام بررسی و اقدامات الزم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی
• انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق