معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

• – برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاستها، فعالیتها، برنامه ها و مواضع سازمان به مخاطبان

• – پیگیری و نظارت بر کلیه مراحل انتصابهای مدیران و رؤسای ادارات سازمان و همچنین مسائل مربوط به مرخصی و اضافه کاری آنان
• – نظارت بر روند حضور و غیاب مدیران، عزل و نصب رؤسا و کارکنان تحت سرپرستی
• – انجام امور مربوط به ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی، مدیران و کارکنان بر اساس شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد ابالغی توسط وزارت متبوع
• – بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع
• – بررسی و پیگیری شکایات مردم )مراجعین( از واحدها و کارکنان دستگاهها و تالش در جهت پاسخگوئی به آنها
• – گردآوری آمار و اطالعات الزم جهت تنظیم بودجه ساالنه بر اساس مقررات و دستورالعملهای مربوط
• – تهیه و تنظیم موافقتنامه بودجه مصوب و مبادله آن با سازمان برنامه و بودجه استان
• – نگهداری حساب اعتبارات بر اساس بودجه مصوب و تهیه گزارش از هزینه انجام شده
• – نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و عنداللزوم تهیه دستورالعمل های داخلی جهت رفع مسائل و مشکالت موجود
• – ثبت و نگهداری حسابهای مربوط به سازمان متبوع و تهیه و تنظیم گزارش های الزم در این زمینه
• – ثبت و نگهداری حساب اموال سازمان و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی
• – انجام سایر وظائف مربوط به امور مالی با توجه به اختیارات تفویض شده
• – پیش بینی و تأمین نیروهای انسانی مورد نیاز بر اساس قوانین و مقررات مربوط
• – اجرای قوانین، مقررات و کلیه ضوابط مربوط به استخدام، طبقه بندی مشاغل و سایر وظائف تفویض شده
• – انجام اقدامات الزم در زمینه تأمین خدمات عمومی نظیر آب، برق، سوخت، حمل و نقل، نظافت، سرایداری، چاپ و تکثیر، تأسیسات، مخابرات و کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین
• – همکاری و هماهنگی با سازمانها و واحدهای اجرائی استان جهت پیشبرد برنامه های استانی
• – صدور احکام کارگزینی کارکنان با توجه به اختیارات تفویض شده
-بررسی نیازها و فراهم آوردن امکانات رفاهی، تعاون و بهداشت کارکنان سازمان
• – پیش بینی و برآورد و تأمین نیازهای کارکنان در زمینه وسائل و ملزومات و نگهداری و توزیع آنها در چارچوب قوانین و مقررات
• – گردآوری آمار و اطالعات الزم جهت تنظیم بودجه ساالنه بر اساس مقررات و دستورالعملهای مربوط
• – تهیه و تنظیم موافقتنامه بودجه مصوب و مبادله آن با سازمان برنامه و بودجه استان
• – نگهداری حساب اعتبارات بر اساس بودجه مصوب و تهیه گزارش از هزینه انجام شده
• – نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و عنداللزوم تهیه دستورالعمل های داخلی جهت رفع مسائل و مشکالت موجود
• – ثبت و نگهداری حسابهای مربوط به سازمان متبوع و تهیه و تنظیم گزارش های الزم در این زمینه
• – ثبت و نگهداری حساب اموال سازمان و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی
• – انجام سایر وظائف مربوط به امور مالی با توجه به اختیارات تفویض شده