پژوهش یا تحقیق یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خالقانه و سامان مند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیدهها، رخدادها، رفتارها و انگاشتهها است. پژوهش همچنین برای استفاده از پدیدههای موجود در جهت دس ت یافتن به راهکارهای عملی و فناوری ها به کار می رود. به طور معمول پژوهشگر نتایج پژوهش خود را در مجله های علمی ارائه می دهد. پژوهش در دو بعد، یکی »یافتن پرسش پژوهش« و دیگری »پاسخ دادن به آن« انجام می گیرد.

پژوهش پایه ای می تواند زمینه ی «پژوهش کاربردی» را فراهم آورد، اما در وهله ی اول متوجه کاربرد آن در زندگی انسان ها نیست. در حالی که پژوهش های کاربردی دارای جنب ه ی عملی و مستقیماً متوجه حل مشکالت جامعه و بشریت می باشد.

در ضرورت انجام این دو دسته از مطالعات شکی نیست. به عنوان مثال تصمیم گیرندگان سیاسی هر کشور به جهت کسب توانایی در ادار هی عملی جامعه، نیازمند پژوهشهای کاربردی می باشند و این دسته از پژوهشها خود متکی بر پژوهش های پایه ای هستند .

مطالعه ی اکتشافی، مطالعه ای مقدماتی است؛ که بنا بر نوع تحقیق عمدتاً از طریق مطالعات کتابخانه ای، مشاهده، یا مصاحبه شکل می گیرد. علت انجام مطالعات اکتشافی عبارتند از:

1- غنی کردن پرسش پژوهش خود.

از طریق مطالعات اکتشافی اهداف مطالع ه ی خود را بهتر شناخته و حوز ه ی معرفتی خود پیرامون موضوع مورد نظر را گسترش می دهیم. قابل توجه است که مطالعات اکتشافی به دنبال شناخت اجمالی و کلی از مسئله زوایای مختلف بحث و دیدگاه های مختلف در این زمینه می باشند .

2- مطالعه و پرس و جو از اهل فن به جهت شناخت منابع و متون اصلی پژوهش.

به عبارت دیگر امکانات مورد نیاز پژوهش و امکانات موجود خود را می شناسیم. )مصاحبه می تواند در مطالعات اجتماعی با نمونه ای از افرادی باشد که قرار است تا درباره ی موضوعی پیرامون ایشان به تحقیق بپردازیم( مطالعه ی اکتشافی، کوشش پژوهشگر به جهت کسب آگاهی اجمالی از کاری است که درصدد انجام آن می باشد . مطالعه ی اکتشافی شبیه مطالعه ی اجمالی یک کتاب است که در آن با مروری اجمالی بر عنوان کتاب، فهرست مطالب آن و فصول مختلف آن آماده ی مطالعه تفصیلی می گردیم.

مطالعات اکتشافی پیش زمینه مطالعات اصلی می باشند . بسیاری تصور می کنند که پژوهش یافتن پاسخ پرسشهای آن است. در حالی که پژوهش در درجه اول یافتن پرسشی اصیل و شایسته پرسیدن و پژوهش کردن است. شخصیت علمی دانشجو در گرو استحکام رساله پژوهشی وی و شخصیت رساله پژوهشی وی در گرو پرسش های مندرج در آن است. از این رو هر چه پژوهش های اولیه جدی تر گرفته شوند، بر ارزش نهایی کار علمی شما افزوده می شود.

پژوهش توصیفی دارای صورتی »گزارشی« بدون تأکید بر علتیابی مسئله می باشد. مانند: گزارش یک واقعه یا یک اندیشه که در آن تنها به آنچه موجود است ]و نه چرایی امر موجود[ توجه می شود. برخی از محققان، مطالعات توصیفی در حوزه وقایع تاریخی )زمان گذشته و نه زمان کنونی( را تحت عنوان پژوهش های تاریخی جدا از پژوهش های توصیفی مورد مطالعه قرار می دهند. صرف نظر از جنبه روش شناسی خاص مطالعات تاریخی، بسیاری از آن ها هم واجد ویژگی گزارشی بودن می باشند. یکی از روش هایی که به تازگی مورد توجه محققان قرار گرفته است، پژوهش های آنالین می باشد.

1- مقالات توسعه فردی و روانشناسی

2- مقالات توسعه سازمانی

3- مقالات مدیریت منابع انسانی

4- مقالات بازرگانی

5- مقالات فناوری اطلاعات